Belzona

 

HOME

|

NIEUWS

|

PERSPECT BENELUX

|

CONTACT

INLOGGEN & REGISTREREN

 
 

PRODUCTEN

|

TOEPASSINGEN

|

INDUSTRIE

|

DOWNLOAD SPECS

|

REFERENTIES & BLOGS

 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Perspect Benelux: Perspect Benelux B.V. gevestigd te (3316 GS) Dordrecht aan de Planckstraat 53, met KVK nummer 27159814 en haar website www.belzona.nl.
b. Koper: de contractuele wederpartij, waarmee Perspect Benelux een Overeenkomst sluit ter zake van de levering van zaken of diensten door Perpect Benelux.
c. Partijen: Perspect Benelux en Koper gezamenlijk.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Perspect Benelux en Koper ten behoeve van de levering van zaken (of diensten) door Perspect Benelux.
e. Aanbieding: alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Perspect Benelux.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, in de ruimste zin des woords, waaronder iedere Aanbieding van Perspect Benelux, alsmede op de Overeenkomst, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van Koper wordt door Perspect Benelux uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De eventuele nietigheid van een bepaling in een Overeenkomst tussen Partijen en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige gedeelte van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden of anderszins is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Indien Perspect Benelux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn noch dat Perspect Benelux het recht zou verliezen in andere gevallen een beroep te doen op deze voorwaarden.
8. Koper geldt niet als (handels)agent van Perspect Benelux, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen Partijen is aangesteld.
9. Tussen Partijen staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming van een Overeenkomst

1. Iedere Aanbieding van Perspect Benelux, of die nu mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of op andere wijze is gedaan, is geheel vrijblijvend en kan worden herroepen.
2. Herroeping kan ook plaatsvinden nadat Koper de Aanbieding heeft aanvaard, mits een daartoe strekkende mededeling onverwijld na deze aanvaarding door Perspect Benelux aan Koper wordt gezonden.
3. Perspect Benelux kan niet aan een Aanbieding worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Aanbieding, is Perspect Benelux daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perspect Benelux schriftelijk anders vermeldt.
5. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, dan wel indien de aanvaarding van de Aanbieding (nog) niet schriftelijk door Perspect Benelux aan koper is bevestigd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat door Perspect Benelux met de uitvoering van de Overeenkomst een begin is gemaakt.
6. De inhoud van een Aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het 3 tijdstip van de Aanbieding of het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen.
2. Door Perspect Benelux opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van een Aanbieding verstrekte gegevens en levering aan het magazijn van Koper, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden.
3. Een vaste prijs is tussen Partijen slechts overeengekomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de Aanbieding en de aanvaarding.
4. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen vermeld exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege op de verkoop en levering vallende lasten.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is Perspect Benelux steeds gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, is een prijs in een Aanbieding gebaseerd op levering aan het magazijn van Koper.
7. Een samengestelde Aanbieding verplicht Perspect Benelux niet tot het leveren van een gedeelte daarvan tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Levering

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vinden alle leveringen binnen Nederland plaats op de conditie: “levering af-magazijn Koper”.
2. Perspect Benelux heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan Koper aan te (doen) bieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de kosten voor de retourvracht, opslagkosten en andere kosten volledig voor rekening van Koper.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Perspect Benelux zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uit de Overeenkomst voor Perspect Benelux voortvloeiende verplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
2. Perspect Benelux heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Perspect Benelux aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Perspect Benelux worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Perspect Benelux zijn verstrekt, is eventuele vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst niet toerekenbaar aan Perspect Benelux. Alsdan heeft Perspect Benelux tevens het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4. Door aanvullende of afwijkende orders kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor uitvoering van de Overeenkomst wijziging ondergaan, zonder dat dit op enige wijze aan Perspect Benelux kan worden tegengeworpen.

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen

1. De door Perspect Benelux aangegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringsdatum schriftelijk uitdrukkelijk door Perspect Benelux is gegarandeerd.
2. Bij niet-tijdige levering dient Perspect Benelux, alvorens in verzuim te geraken, door Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld en daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
3. Overschrijding van de aangegeven levertijden geeft Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Indien levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Perspect Benelux gerechtigd tot deelleveringen. In dat geval is Perspect Benelux tevens gerechtigd om overeenkomstig de Overeenkomst elke deellevering afzonderlijk te factureren.
5. Onder meer vanwege het feit dat deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van niet door Perspect Benelux beïnvloedbare, onvoorziene factoren, zijn alle door Perspect Benelux opgegeven leveringstermijnen uitsluitend indicatief. Geen enkele termijn is fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 8. Risico-overgang en vervoer

1. Het (economisch) risico over de door Perspect Benelux te leveren zaken gaat geheel over op Koper bij de feitelijke aflevering van de zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres, althans bij feitelijke aflevering aan het magazijn van Koper.

Artikel 9. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidstellen en annulering.

1. Perspect Benelux is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
2. Perspect Benelux is tevens bevoegd om, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Annulering door Koper van een Overeenkomst kan slechts plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Perspect Benelux. Indien Perspect Benelux akkoord gaat annulering, is Koper aan Perspect Benelux een vergoeding verschuldigd van ten minste 25% van de waarde van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige vergoeding van kosten en schade.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Perspect Benelux geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Overmacht ontslaat Perspect Benelux van haar contractuele verplichtingen zolang de overmacht voortduurt.
2. Perspect Benelux is gedurende de periode dat zij vanwege overmacht de Overeenkomst niet kan uitvoeren, gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, op te schorten.
3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tegen volledige betaling aan Perspect Benelux door Koper van de reeds afgeleverde zaken.

Artikel 11. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Perspect Benelux.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is een fatale termijn. Indien binnen die termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel indien ten aanzien van Koper (buiten)gerechtelijke surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken, wordt Koper geacht in verzuim te zijn. De vordering op Koper is vanaf dat moment - zonder nadere ingebrekestelling of sommatie - volledig opeisbaar.
3. In het geval genoemd onder lid 2 van dit artikel, is Koper over het openstaande verschuldigde bedrag tevens wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Tevens is Koper in dat geval over de verschuldigde openstaande vordering een contractuele boeterente verschuldigd van 1,5% per maand.
4. Perspect Benelux heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in mindering op de kosten, de (handels)rente en in mindering op de hoofdsom, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
5. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Perspect Benelux verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die Koper jegens Perspect Benelux zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van Koper surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
6. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.
7. Indien Koper in verband met niet-tijdige betaling in verzuim is met nakoming van haar verplichtingen, komen alle daaruit voor Perspect Benelux voortvloeiende redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper, zulks onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige schadevergoeding.
8. Op eerste verzoek van Perspect Benelux is Koper verplicht deugdelijke zekerheid te stellen voor nakoming van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud, opslag en verzekering

1. Het eigendom van door Perspect Benelux krachtens de 7 Overeenkomst te leveren zaken gaat eerst op Koper over nadat Koper al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux volledig is nagekomen.
2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden.
3. Koper is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Perspect Benelux berust, duidelijk afgescheiden van andere zaken, deugdelijk en veilig op te (doen) slaan onder duidelijke vermelding van de naam van Perspect Benelux, althans Perspect Benelux deugdelijke en veilige opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.
4. Koper is gehouden genoemde eigendommen mede ten behoeve van Perspect Benelux deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en overige schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Perspect Benelux ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Perspect Benelux gerechtigd tot de penningen.
5. Over zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux, mag Koper niet anders (doen) beschikken dan past in de normale uitoefening van haar beroep of bedrijf. Zolang het eigendom van door Perspect Benelux geleverde zaken krachtens dit artikel nog niet is overgegaan op Koper, is Koper niet gerechtigd tot be- of verwerking van deze zaken over te (doen) gaan.
6. Zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux mag koper niet (doen) gebruiken voor het stellen van enigerlei vorm van zekerheid.
7. Koper is, zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd om de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden noch daarop een (bezitloos) pandrecht te vestigen. Indien Koper dergelijke zaken toch in de macht van een derde brengt, is Koper verplicht zich de eigendom van deze zaken voor te behouden.
8. Wanneer Koper enige (betalings)verplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux niet volledig nakomt, is Perspect Benelux gerechtigd de haar nog in eigendom toekomende zaken eigenmachtig terug te (doen) nemen, zonder dat zij tot enige vergoeding is gehouden. Koper is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag, of een gedeelte daarvan, waarop Koper 8 geen of onvoldoende medewerking verleent. Alle kosten van terugnemen in de zin van dit artikel zijn voor rekening van Koper. Koper verleent Perspect Benelux middels deze voorwaarden bij voorbaat een onherroepelijke machtiging om ter uitvoering van dit artikel alle voor of bij Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 13. Reclames, retournering van zaken, verjaringstermijn

1. Koper dient geleverde zaken onmiddellijk na levering te (doen) controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e) dag na leveringsdatum bij Perspect Benelux worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.
2. Iedere klacht van Koper dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Perspect Benelux in staat is adequaat te reageren.
3. Koper dient Perspect Benelux in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Perspect Benelux ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Koper.
4. Perspect Benelux staat niet in voor gebreken die het gevolg zijn van fouten of verkeerde dan wel onvolledige informatie van Koper.
5. Koper dient gebrekkige zaken ter beschikking van Perspect Benelux te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. In het geval dat (mogelijk) sprake is van niet zichtbare gebreken, geldt hetgeen onder lid 10 van dit artikel is vermeld.
6. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar zijn beschadigd, dan dient Koper hieromtrent jegens de vervoerder een schriftelijk voorbehoud te maken en zulks - in afwijking van het vorenstaande - binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de zaken aan Perspect Benelux te berichten.
7. Gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met Perspect Benelux heeft plaatsgehad.
8. Indien zaken door Koper zijn verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend, In zodanige gevallen is Perspect Benelux jegens Koper tot generlei tegemoetkoming in kosten of schade van welke aard dan ook gehouden.
9. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn(en) worden niet geaccepteerd.
10. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Perspect Benelux ontstaan, aan Koper in rekening worden gebracht.
11. Onder door Perspect Benelux te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment van Perspect Benelux. Geleverde zaken worden op grond van dit lid retourgenomen tot uiterlijk dertig (30) dagen na leveringsdatum.
12. Het indienen van reclamaties ontheft Koper niet van betaling overeenkomstig de factuur.
13. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Perspect Benelux bedraagt twee jaar na de onder lid 1 respectievelijk lid 6 van dit artikel vermelde klacht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor door Koper geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
2. Perspect Benelux, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door Perspect Benelux of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
3. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, tenzij haar daartoe een ernstig verwijt treft. Een ernstig verwijt treft Perspect Benelux slechts indien Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Perspect Benelux is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake als vergoeding wordt uitgekeerd door haar verzekeraar.
6. Bij gebreke van dekking van aansprakelijkheid onder een verzekering, is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux beperkt tot maximaal de kosten voor vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor de verkochte en/of geleverde zaken gefactureerde bedrag, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
7. Eventuele aansprakelijkheid van Perspect Benelux ziet uitsluitend op door Koper geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Perspect Benelux aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Daaronder wordt tevens verstaan redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en omvang van de schade alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, het laatste voor zover Koper aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van geleden directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder gevolgschade worden onder meer verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, persoonsschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
8. Koper vrijwaart Perspect Benelux tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Perspect Benelux aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Koper krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van Perspect Benelux komt.
9. Koper dient, op straffe van verval van haar recht op schadevergoeding, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat zij het bestaan van de schade, waarvoor Perspect Benelux mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt Perspect Benelux hierover schriftelijk te informeren met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. In ieder geval vervalt het recht van Koper op schadevergoeding van rechtswege na verloop van zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken (of diensten) krachtens de overeenkomst had moeten geschieden of heeft plaatsgevonden.
10. De door Perspect Benelux geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Perspect Benelux garandeert echter niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper of de afnemers van Koper de zaken wensen te bewerken, verwerken, of (doen) gebruiken of gebruikt. Koper vrijwaart Perspect Benelux ter zake voor aansprakelijkheden jegens haar eventuele afnemer(s).

Artikel 15. Informatieverplichting Koper

1. Indien Koper voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat zij zal tekortschieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij verplicht Perspect Benelux daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur daarvan.
2. Koper dient Perspect Benelux steeds actief – gevraagd en ongevraagd – van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor Perspect Benelux van belang is.
3. Indien Koper niet (volledig) voldoet aan de inhoud van dit artikel, komt haar ten aanzien van haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Perspect Benelux geen beroep op overmacht toe.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

1. Perspect Benelux behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk, daaronder wordt tevens begrepen per e-mailbericht, ter kennis van Koper gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
2. Indien Koper niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking van de wijziging van de voorwaarden gemotiveerd bezwaar maakt tegen deze wijziging(en), wordt Koper geacht de wijziging(en) te hebben geaccepteerd.

Artikel 17. Vrijwaring en bijstand door Koper

1. Koper vrijwaart Perspect Benelux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden zonder dat dit aan Perspect Benelux toerekenbaar is.
2. Indien Perspect Benelux door derden mocht worden aangesproken, is Koper gehouden Perspect Benelux zowel in rechte als daarbuiten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, bij te staan en ondersteuning te bieden zonder daarvoor van Perspect Benelux enige compensatie te verlangen. Koper is tevens gehouden aan Perspect Benelux een redelijke vergoeding te betalen voor kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, die Perspect Benelux maakt als gevolg van het feit dat zij wordt aangesproken door derden zonder dat dit aan haar toerekenbaar is.

Artikel 18. Ontbinding overeenkomst

1. Koper zal zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst met Perspect Benelux te allen tijde stipt en zonder afwijkingen nakomen.
2. Perspect Benelux is steeds gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief te ontbinden, indien Koper niet volledig aan deze voorwaarden voldoet.
3. Indien overmacht aan de zijde van Perspect Benelux langer duurt dan zes (6) maanden, zijn Partijen gerechtigd om de overeenkomst, voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, schriftelijk per aangetekende brief, te ontbinden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of schade als gevolg van de ontbinding.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waaronder de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Koper in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter van de vestigingsplaats van Perspect Benelux is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

1. Koper erkent het uitsluitend recht van Perspect Benelux op alle bestaande en toekomstige rechten 13 van intellectueel eigendom, waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - de merk- en modelrechten, de handelsnaam en het auteursrecht die rusten op de onderscheidingstekens, de producten, verpakkingen dan wel op alle werken in welke vorm dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt de uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en/of concepten van Perspect Benelux, welke Perspect Benelux in het kader van haar bedrijfsvoering of de samenwerking met Koper heeft ontwikkeld en/of heeft laten ontwikkelen.
2. Koper garandeert dat hij/zij de (intellectueel) eigendomsrechten van Perspect Benelux en eventueel van derden in het kader van de Overeenkomst zal respecteren. Indien Perspect Benelux door handelen en/of nalaten van Koper inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Koper op eerste verzoek Perspect Benelux en/of door haar in te schakelen derden ter zake vrijwaren. Perspect is maker van de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde producten en daarop uitsluitend auteursrechthebbende. Koper verkrijgt nimmer aanspraak of rechten op rechten van intellectuele eigendom van Perspect Benelux.

Artikel 21. Afsluitende bepalingen

1. Toepasselijk op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen is steeds die versie van de algemene voorwaarden van Perspect Benelux, die daarop laatstelijk van toepassing is verklaard en aan Koper ter hand is gesteld.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3. Opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en zijn geen middel of aanwijzing tot interpretatie.
4. Op eerste verzoek van Koper wordt door Perspect Benelux kosteloos een afschrift van de op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegezonden.

Webshop loginMeer inlogopties

Referenties

DEEL DEZE PAGINA VIA:


Belzona 5892 hittebestendige coating

Belzona 5982 (formerly Belzona 5981)

Belzona 5892: coating voor corrosie en chemische bescherming van hoge temperatuur apparatuur tot 95°C (203°F) die onder onderdompeling werkt.


Belzona 5231 SG Laminate vloercoating

Belzona 5231 SG Laminate

Belzona 5231 SG Laminate: naadloze anti slip vloercoating met hoge chemische en mechanische weerstand. Snelle applicatie en uitharding, duurzame bescherming.  
 
 

ADRES


Planckstraat 53
3316 GS Dordrecht
Nederland

+31 (0) 78 303 19 20
E
info@belzona.nl

IBAN: NL15INGB0653137125
BIC: INGBNL2A

BTW: NL00.71.84.980.B01
KvK: 27159814


REFERENTIES


BELZONA BESCHERMT 16 NIEUWE OPSLAGTANKS

Een 16-tal opslagtanks bestemd voor het terrein van Vopak, zijn geleverd door Verwater tankbouw. Op diverse plekken in de tank is een zeer hoogwaardige Belzona coating toegepast, voor een duurzame bescherming van de meest uitdagende gebieden.

 

LEKKAGE AAN STOOMLEIDING

Lekkage aan stoomleiding op het terrein van een grote gasleverancier moest snel verholpen worden, zodat het produtieproces niet in gevaar kon komen. De lokale contractor voerde de reparatie snel uit, met de daarvoor geschikte Belzona producten.

 

COMPOSITE REPAIR - WRAPPING MET BELZONA

Voor een grote zinkproducent heeft Perspect een GRE (Glass Reinforced Epoxy) flens gerepareerd. Deze flens was beschadigd tijdens het aandraaien en moest binnen een week hersteld worden. Het medium waar de flens in aanraking mee komt is zwavelzuur.

 

BELZONA 1111 SUPER METAL

BELZONA 1221 SUPER E METAL METAALPASTA

BELZONA 1321 CERAMIC S-METAL

BELZONA 1331 METAALCOATING

BELZONA 1311 CERAMIC R-METAL

BELZONA SUPERWRAP II COMPOSIET REPARATIE WRAP

PERSPECT BENELUX

NIEUWS

CONTACT

DOWNLOAD SPECS

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSPECT BENELUX B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSPECT BELZONA SERVICES B.V.

NIEUWS

DISCLAIMER

SITEMAP

COOKIES UITSCHAKELEN

Belzona Autorized Distributor
 
 

Perspect Benelux B.V. is authorised distributor Belzona.