Algemene Voorwaarden Belzona Services B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker; Perspect Belzona Services B.V. in haar hoedanigheid van opdrachtnemer;
b. Opdrachtgever; de contractuele wederpartij van Perspect Belzona Services B.V. in haar hoedanigheid van opdrachtgever;
c. Werk; de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. De inhoud van deze voorwaarden is steeds van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, een en ander voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken van deze algemene voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien op enige bepaling in de overeenkomst en / of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om welke reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
4. De eventuele nietigheid van een bepaling in de overeenkomst en / of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en / of deze voorwaarden onverlet.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden of anderszins is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker het recht zou verliezen in andere gevallen een beroep te doen deze voorwaarden.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN

1. Alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Gebruiker (hierna: “Aanbiedingen”) of die nu mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of op andere wijze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen, tenzij in de Aanbieding, een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Herroeping kan ook plaatsvinden nadat opdrachtgever de Aanbieding heeft aanvaard, mits een daartoe strekkende mededeling onverwijld na deze aanvaarding door Gebruiker aan Opdrachtgever wordt gezonden.
3. Gebruiker kan niet aan zijn Aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Alle in een Aanbieding genoemde prijzen zijn richtprijzen en zijn steeds exclusief BTW.
5. De Aanbieding gaat steeds vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.
6. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (uitdrukkelijk, stilzwijgend, schriftelijk, mondeling of anderszins) van de Aanbieding van Gebruiker.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Aanbieding dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Een vaste prijs voor het werk is slechts overeengekomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de Aanbieding en de aanvaarding.
2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een redelijke prijs voor het werk, ook indien en voor zover deze prijs de in de Aanbieding van Gebruiker genoemde richtprijs of het aantal aan de werkzaamheden te besteden uren met meer dan 10% overschrijdt. Aan Gebruiker kan niet worden tegen geworpen dat zij niet tijdig heeft gewaarschuwd voor overschrijding van de richtprijs of het verwachte aantal te werken uren. De werking van artikel 7:752 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen is Gebruiker steeds gerechtigd de prijs aan te passen aan deze omstandigheden, ook indien een vaste prijs voor het werk is overeengekomen of Gebruiker de Opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de kostenverhogende omstandigheden heeft gewaarschuwd voor deze prijsverhoging.
4. Alle prijzen zijn exclusief niet specifiek in de Aanbieding genoemde onkosten. Indien Gebruiker dergelijke onkosten maakt is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding daarvan indien en zodra deze door Gebruiker aan haar in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de aldaar in redelijkheid benodigde faciliteiten.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan Gebruiker worden verstrekt. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorbereidende werkzaamheden tijdig en deugdelijk zijn uitgevoerd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, of voorbereidende werkzaamheden niet tijdig of deugdelijk zijn uitgevoerd, is eventuele vertraging in de uitvoering van het werk niet toerekenbaar aan Gebruiker. Voorts heeft Gebruiker alsdan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijk tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever zaken of gegevens ter beschikking heeft gesteld of voorbereidende werkzaamheden heeft verricht zal Gebruiker, indien zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de zaken, gegevens of voorbereidende werkzaamheden ondeugdelijk zijn, Opdrachtgever waarschuwen en verzoeken zorg te dragen voor herstel c.q. vervanging. De bewijslast omtrent het weten of behoren te weten van Gebruiker, berust bij Opdrachtgever. Het achterwege blijven van een waarschuwing kan niet op enige wijze aan Gebruiker worden tegen geworpen of afbreuk doen aan enig recht dat Gebruiker heeft op grond van wet of overeenkomst.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat voor behoorlijk uitvoering van de opdracht aanvullende of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn, of blijkt dat door Opdrachtgever aanvullende of andere werkzaamheden worden gewenst, worden deze geacht mede te zijn begrepen onder de aan Gebruiker reeds verleende opdracht en wordt Opdrachtgever geacht goedkeuring voor de afwijkende c.q. aanvullende werkzaamheden te hebben gegeven. Gebruiker is gerechtigd aan Opdrachtgever voor deze werkzaamheden aanvullende c.q. afwijkende bedragen te factureren, zonder dat aan Gebruiker kan worden tegengeworpen dat voor de aanvullende of afwijkende werkzaamheden geen opdracht is verleend dan wel de gefactureerde prijs niet is overeengekomen. Opdrachtgever wordt geacht de noodzaak van deze prijsverhoging uit zichzelf te begrijpen.
9. Indien sprake is van aanvullende of afwijkende werkzaamheden zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, waar mogelijk voordat de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor zover dit achterwege is gebleven kan niet aan Gebruiker worden tegengeworpen dat voor de aanvullende of afwijkende werkzaamheden geen opdracht is verleend dan wel de gefactureerde prijs niet is overeengekomen.
10. Door aanvullende of afwijkende werkzaamheden kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor uitvoering van de overeenkomst wijziging ondergaan, zonder dat dit op enige wijze aan Gebruiker kan worden tegengeworpen.
11. Indien behoorlijke uitvoering van de opdracht vergt dat aanvullende of afwijkende werkzaamheden worden uitgevoerd, is Gebruiker gerechtigd daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met deze werkzaamheden, de nieuw verschuldigde prijs, het nieuwe tijdstip voor uitvoering en oplevering en eventuele overige voorwaarden.
12. Opdrachtgever is gerechtigd aanwijzingen te geven omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien Gebruiker op redelijke grond niet bereid of in staat is het werk overeenkomstig deze aanwijzingen uit te voeren, is dat voor Gebruiker, indien de Opdrachtgever hem desalniettemin aan de aanwijzingen houdt, een gewichtige reden voor opzegging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
13. Opdrachtgever draagt er zoveel als redelijkerwijs mogelijk zorg voor dat de werkzaamheden door Gebruiker, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden veilig kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkplek veilig is. Opdrachtgever zal haar lokalen, werktuigen en gereedschappen inrichten en onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden die maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken waartoe zij ex artikel 7:658 BW gehouden zou zijn indien de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door haar eigen werknemers.

ARTIKEL 6. UITVOERINGSTERMIJNEN

1. Onder meer vanwege het feit dat deugdelijke uitvoering van het werk afhankelijk is van niet door Gebruiker beïnvloedbare, onvoorziene factoren, zoals luchtvochtigheid, temperatuur etc. zijn alle door Gebruiker opgegeven termijnen uitsluitend indicatief. Geen enkele termijn is fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij, rekening houdende met voornoemde onvoorzienbare en niet-beïnvloedbare factoren, een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 7. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, schuldsanering dan wel enige andere gewichtige reden is de Gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. In geval van zodanige opzegging is Opdrachtgever gehouden de voor het gehele werk overeengekomen prijs te betalen verminderd met de besparingen die voor Gebruiker uit de opzegging voortvloeien en met verplichting van Gebruiker tot aflevering van de reeds voltooide werkzaamheden Deze vordering van Gebruiker op de Opdrachtgever is per datum opzegging onmiddellijk opeisbaar.
2. Opdrachtgever is steeds bevoegd tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. In geval van zodanige opzegging zal hij de voor het gehele werk overeengekomen prijs dienen te betalen, verminderd met de besparingen die voor Gebruiker uit de opzegging voortvloeien. Indien geen prijs voor het gehele werk is overeengekomen zal Opdrachtgever aan Gebruiker de vergoeding betalen voor gemaakte kosten, verrichte arbeid alsmede de winstmarge die over het gehele werk zou zijn gerealiseerd. Gebruiker is in die gevallen gehouden tot aflevering van de reeds voltooide werkzaamheden.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

1. Gebruiker is gedurende de periode dat de werkzaamheden wegens overmacht niet kunnen worden uitgevoerd, gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen overdracht door Gebruiker aan Opdrachtgever van het reeds verrichte werk en betaling door Opdrachtgever aan Gebruiker van het pro rata deel van de overeengekomen c.q. te verwachten prijs en overigens zonder verplichting tot vergoeding van schade door de ene partij aan de andere partij.

ARTIKEL 9. BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders aangegeven door Gebruiker.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Gebruiker verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Gebruiker zou hebben.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen.
6. Indien Opdrachtgever in verzuim is met nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
7. Op eerste verzoek van Gebruiker is Opdrachtgever verplicht deugdelijke zekerheid te stellen voor nakoming van haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD, OPSLAG EN VERZEKERING

1. Alle zaken die door Gebruiker worden geleverd en toegepast ten behoeve van de uitvoering van de opdracht blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever al haar verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Opdrachtgever verplicht zich de eigendommen van Gebruiker die worden toegepast en gebruikt ten behoeve van uitvoering van de opdracht, deugdelijk en veilig te doen opslaan, althans Gebruiker deugdelijke en veilige opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever is risico-aansprakelijk voor schade aan en verlies van de eigendommen van Gebruiker die worden toegepast en gebruikt ten behoeve van uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gehouden genoemde eigendommen van Gebruiker deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en overige schade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen.

ARTIKEL 11. OPLEVERING, ONDERZOEK EN RECLAMES, GARANTIE EN UITSLUITINGEN, VERJARINGSTERMIJN

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd en stilzwijgend aanvaard indien de Opdrachtgever het werk niet binnen drie dagen na afronding van de werkzaamheden heeft gekeurd dan wel de Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen.
2. Opdrachtgever is verplicht na afronding van de werkzaamheden de kwaliteit daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te (doen) onderzoeken. Bij constatering van afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever deze binnen drie dagen na het onderzoek te melden aan Gebruiker.
3. Omtrent gebreken die bij afronding van de werkzaamheden redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, dient bij Gebruiker te worden geklaagd binnen twee weken nadat Opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze gebreken.
4. Iedere klacht van Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
5. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Er is slechts sprake van een gebrek indien het werk niet voldoet aan hetgeen Opdrachtgever in redelijkheid mocht verwachten, gezien hetgeen over en weer voorafgaand aan de overeenkomst is verklaard en gebleken.
7. Behoudens ingeval van overmacht zal Gebruiker alle gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren, het gevolg zijn van haar tekortkoming en waarover is geklaagd binnen de onder lid 2 respectievelijk lid 3 van dit artikel vermelde termijn, kosteloos herstellen. Gebruiker is gerechtigd in plaats daarvan aan Opdrachtgever een redelijke schadevergoeding te betalen indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het feitelijk nadeel dat Opdrachtgever lijdt als gevolg van het gebrek. Indien Gebruiker van dit recht gebruik maakt, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op herstel, noch op vergoeding van eventuele kosten van herstel door derden.
8. Gebruiker staat niet in voor gebreken die het gevolg zijn van fouten of verkeerde dan wel onvolledige informatie van Opdrachtgever.
9. Gebruiker staat niet in voor veranderingen die zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker zijn aangebracht of wijzigingen die zijn uitgevoerd door Opdrachtgever of derden.
10. Gebruiker staat niet in voor ongeschiktheid van zaken die afkomstig zijn van Opdrachtgever dan wel door hem zijn voorgeschreven.
11. Gebruiker staat niet in voor ongeschiktheid van zaken die dienden te worden betrokken bij een door Opdrachtgever voorgeschreven leverancier en evenmin voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
12. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Gebruiker bedraagt twee jaar na de onder lid 2 respectievelijk lid 3 van dit artikel vermelde klacht.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk, tenzij aan haar een schriftelijke ingebrekestelling is gezonden waarin haar een redelijke termijn is gesteld zorg te dragen voor herstel van beweerdelijke gebreken.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag dat als vergoeding wordt uitgekeerd door zijn verzekeraar. Bij gebreke van verzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Daaronder wordt tevens verstaan redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en omvang van de schade alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, het laatste voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en persoonsschade.

ARTIKEL 13. VRIJWARING EN BIJSTAND DOOR OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden zonder dat dit aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel in rechte als daar buiten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, bij te staan en ondersteuning te bieden zonder daarvoor van Gebruiker enige compensatie te verlangen. Opdrachtgever is tevens gehouden aan Gebruiker een redelijke vergoeding te betalen voor kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, die gebruiker maakt als gevolg van het feit dat zij wordt aangesproken door derden zonder dat dit aan haar toerekenbaar is.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter van de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen.

ARTIKEL 15. AFSLUITENDE BEPALINGEN

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de versie die laatstelijk aan Opdrachtgever ter hand is gesteld.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.