Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Perspect Benelux: Perspect Benelux B.V. gevestigd te (3316 GS) Dordrecht aan de Planckstraat 53, met KVK nummer 27159814 en haar website www.belzona.nl.
b. Koper: de contractuele wederpartij, waarmee Perspect Benelux een Overeenkomst sluit ter zake van de levering van zaken of diensten door Perspect Benelux.
c. Partijen: Perspect Benelux en Koper gezamenlijk.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Perspect Benelux en Koper ten behoeve van de levering van zaken (of diensten) door Perspect Benelux.
e. Aanbieding: alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Perspect Benelux.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, in de ruimste zin des woords, waaronder iedere Aanbieding van Perspect Benelux, alsmede op de Overeenkomst, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van Koper wordt door Perspect Benelux uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De eventuele nietigheid van een bepaling in een Overeenkomst tussen Partijen en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige gedeelte van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden of anderszins is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Indien Perspect Benelux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn noch dat Perspect Benelux het recht zou verliezen in andere gevallen een beroep te doen op deze voorwaarden.
8. Koper geldt niet als (handels)agent van Perspect Benelux, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen Partijen is aangesteld.
9. Tussen Partijen staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Iedere Aanbieding van Perspect Benelux, of die nu mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of op andere wijze is gedaan, is geheel vrijblijvend en kan worden herroepen.
2. Herroeping kan ook plaatsvinden nadat Koper de Aanbieding heeft aanvaard, mits een daartoe strekkende mededeling onverwijld na deze aanvaarding door Perspect Benelux aan Koper wordt gezonden.
3. Perspect Benelux kan niet aan een Aanbieding worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Aanbieding, is Perspect Benelux daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perspect Benelux schriftelijk anders vermeldt.
5. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, dan wel indien de aanvaarding van de Aanbieding (nog) niet schriftelijk door Perspect Benelux aan koper is bevestigd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat door Perspect Benelux met de uitvoering van de Overeenkomst een begin is gemaakt.
6. De inhoud van een Aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het 3 tijdstip van de Aanbieding of het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen.
2. Door Perspect Benelux opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van een Aanbieding verstrekte gegevens en levering aan het magazijn van Koper, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden.
3. Een vaste prijs is tussen Partijen slechts overeengekomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de Aanbieding en de aanvaarding.
4. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen vermeld exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege op de verkoop en levering vallende lasten.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Perspect Benelux steeds gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, is een prijs in een Aanbieding gebaseerd op levering aan het magazijn van Koper.
7. Een samengestelde Aanbieding verplicht Perspect Benelux niet tot het leveren van een gedeelte daarvan tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 5. LEVERING

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vinden alle leveringen binnen Nederland plaats op de conditie: “levering af-magazijn Koper”.
2. Perspect Benelux heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan Koper aan te (doen) bieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de kosten voor de retourvracht, opslagkosten en andere kosten volledig voor rekening van Koper.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Perspect Benelux zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uit de Overeenkomst voor Perspect Benelux voortvloeiende verplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
2. Perspect Benelux heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Perspect Benelux aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Perspect Benelux worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Perspect Benelux zijn verstrekt, is eventuele vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst niet toerekenbaar aan Perspect Benelux. Alsdan heeft Perspect Benelux tevens het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4. Door aanvullende of afwijkende orders kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor uitvoering van de Overeenkomst wijziging ondergaan, zonder dat dit op enige wijze aan Perspect Benelux kan worden tegengeworpen.

ARTIKEL 7. UITVOERINGSTERMIJNEN

1. De door Perspect Benelux aangegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringsdatum schriftelijk uitdrukkelijk door Perspect Benelux is gegarandeerd.
2. Bij niet-tijdige levering dient Perspect Benelux, alvorens in verzuim te geraken, door Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld en daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
3. Overschrijding van de aangegeven levertijden geeft Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Indien levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Perspect Benelux gerechtigd tot deelleveringen. In dat geval is Perspect Benelux tevens gerechtigd om overeenkomstig de Overeenkomst elke deellevering afzonderlijk te factureren.
5. Onder meer vanwege het feit dat deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van niet door Perspect Benelux beïnvloedbare, onvoorziene factoren, zijn alle door Perspect Benelux opgegeven leveringstermijnen uitsluitend indicatief. Geen enkele termijn is fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8. RISICO-OVERGANG EN VERVOER

1. Het (economisch) risico over de door Perspect Benelux te leveren zaken gaat geheel over op Koper bij de feitelijke aflevering van de zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres, althans bij feitelijke aflevering aan het magazijn van Koper.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING, VOORUITBETALING, ZEKERHEIDSTELLEN EN ANNULERING.

1. Perspect Benelux is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
2. Perspect Benelux is tevens bevoegd om, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Annulering door Koper van een Overeenkomst kan slechts plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Perspect Benelux. Indien Perspect Benelux akkoord gaat annulering, is Koper aan Perspect Benelux een vergoeding verschuldigd van ten minste 25% van de waarde van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige vergoeding van kosten en schade.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Perspect Benelux geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Overmacht ontslaat Perspect Benelux van haar contractuele verplichtingen zolang de overmacht voortduurt.
2. Perspect Benelux is gedurende de periode dat zij vanwege overmacht de Overeenkomst niet kan uitvoeren, gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, op te schorten.
3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tegen volledige betaling aan Perspect Benelux door Koper van de reeds afgeleverde zaken.

ARTIKEL 11. BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Perspect Benelux.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is een fatale termijn. Indien binnen die termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel indien ten aanzien van Koper (buiten)gerechtelijke surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken, wordt Koper geacht in verzuim te zijn. De vordering op Koper is vanaf dat moment – zonder nadere ingebrekestelling of sommatie – volledig opeisbaar.
3. In het geval genoemd onder lid 2 van dit artikel, is Koper over het openstaande verschuldigde bedrag tevens wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Tevens is Koper in dat geval over de verschuldigde openstaande vordering een contractuele boeterente verschuldigd van 1,5% per maand.
4. Perspect Benelux heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in mindering op de kosten, de (handels)rente en in mindering op de hoofdsom, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
5. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Perspect Benelux verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die Koper jegens Perspect Benelux zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van Koper surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
6. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.
7. Indien Koper in verband met niet-tijdige betaling in verzuim is met nakoming van haar verplichtingen, komen alle daaruit voor Perspect Benelux voortvloeiende redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper, zulks onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige schadevergoeding.
8. Op eerste verzoek van Perspect Benelux is Koper verplicht deugdelijke zekerheid te stellen voor nakoming van haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD, OPSLAG EN VERZEKERING

1. Het eigendom van door Perspect Benelux krachtens de 7 Overeenkomst te leveren zaken gaat eerst op Koper over nadat Koper al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux volledig is nagekomen.
2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden.
3. Koper is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Perspect Benelux berust, duidelijk afgescheiden van andere zaken, deugdelijk en veilig op te (doen) slaan onder duidelijke vermelding van de naam van Perspect Benelux, althans Perspect Benelux deugdelijke en veilige opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.
4. Koper is gehouden genoemde eigendommen mede ten behoeve van Perspect Benelux deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en overige schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Perspect Benelux ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Perspect Benelux gerechtigd tot de penningen.
5. Over zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux, mag Koper niet anders (doen) beschikken dan past in de normale uitoefening van haar beroep of bedrijf. Zolang het eigendom van door Perspect Benelux geleverde zaken krachtens dit artikel nog niet is overgegaan op Koper, is Koper niet gerechtigd tot be- of verwerking van deze zaken over te (doen) gaan.
6. Zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux mag koper niet (doen) gebruiken voor het stellen van enigerlei vorm van zekerheid.
7. Koper is, zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd om de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden noch daarop een (bezitloos) pandrecht te vestigen. Indien Koper dergelijke zaken toch in de macht van een derde brengt, is Koper verplicht zich de eigendom van deze zaken voor te behouden.
8. Wanneer Koper enige (betalings)verplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux niet volledig nakomt, is Perspect Benelux gerechtigd de haar nog in eigendom toekomende zaken eigenmachtig terug te (doen) nemen, zonder dat zij tot enige vergoeding is gehouden. Koper is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag, of een gedeelte daarvan, waarop Koper 8 geen of onvoldoende medewerking verleent. Alle kosten van terugnemen in de zin van dit artikel zijn voor rekening van Koper. Koper verleent Perspect Benelux middels deze voorwaarden bij voorbaat een onherroepelijke machtiging om ter uitvoering van dit artikel alle voor of bij Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

ARTIKEL 13. RECLAMES, RETOURNERING VAN ZAKEN, VERJARINGSTERMIJN

1. Koper dient geleverde zaken onmiddellijk na levering te (doen) controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e) dag na leveringsdatum bij Perspect Benelux worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.
2. Iedere klacht van Koper dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Perspect Benelux in staat is adequaat te reageren.
3. Koper dient Perspect Benelux in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Perspect Benelux ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Koper.
4. Perspect Benelux staat niet in voor gebreken die het gevolg zijn van fouten of verkeerde dan wel onvolledige informatie van Koper.
5. Koper dient gebrekkige zaken ter beschikking van Perspect Benelux te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. In het geval dat (mogelijk) sprake is van niet zichtbare gebreken, geldt hetgeen onder lid 10 van dit artikel is vermeld.
6. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar zijn beschadigd, dan dient Koper hieromtrent jegens de vervoerder een schriftelijk voorbehoud te maken en zulks – in afwijking van het vorenstaande – binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de zaken aan Perspect Benelux te berichten.
7. Gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met Perspect Benelux heeft plaatsgehad.
8. Indien zaken door Koper zijn verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend, In zodanige gevallen is Perspect Benelux jegens Koper tot generlei tegemoetkoming in kosten of schade van welke aard dan ook gehouden.
9. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn(en) worden niet geaccepteerd.
10. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Perspect Benelux ontstaan, aan Koper in rekening worden gebracht.
11. Onder door Perspect Benelux te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment van Perspect Benelux. Geleverde zaken worden op grond van dit lid retourgenomen tot uiterlijk dertig (30) dagen na leveringsdatum.
12. Het indienen van reclamaties ontheft Koper niet van betaling overeenkomstig de factuur.
13. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Perspect Benelux bedraagt twee jaar na de onder lid 1 respectievelijk lid 6 van dit artikel vermelde klacht.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor door Koper geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
2. Perspect Benelux, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door Perspect Benelux of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
3. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, tenzij haar daartoe een ernstig verwijt treft. Een ernstig verwijt treft Perspect Benelux slechts indien Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Perspect Benelux is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake als vergoeding wordt uitgekeerd door haar verzekeraar.
6. Bij gebreke van dekking van aansprakelijkheid onder een verzekering, is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux beperkt tot maximaal de kosten voor vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor de verkochte en/of geleverde zaken gefactureerde bedrag, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
7. Eventuele aansprakelijkheid van Perspect Benelux ziet uitsluitend op door Koper geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Perspect Benelux aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Daaronder wordt tevens verstaan redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en omvang van de schade alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, het laatste voor zover Koper aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van geleden directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder gevolgschade worden onder meer verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, persoonsschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
8. Koper vrijwaart Perspect Benelux tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Perspect Benelux aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Koper krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van Perspect Benelux komt.
9. Koper dient, op straffe van verval van haar recht op schadevergoeding, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat zij het bestaan van de schade, waarvoor Perspect Benelux mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt Perspect Benelux hierover schriftelijk te informeren met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. In ieder geval vervalt het recht van Koper op schadevergoeding van rechtswege na verloop van zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken (of diensten) krachtens de overeenkomst had moeten geschieden of heeft plaatsgevonden.
10. De door Perspect Benelux geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Perspect Benelux garandeert echter niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper of de afnemers van Koper de zaken wensen te bewerken, verwerken, of (doen) gebruiken of gebruikt. Koper vrijwaart Perspect Benelux ter zake voor aansprakelijkheden jegens haar eventuele afnemer(s).

ARTIKEL 15. INFORMATIEVERPLICHTING KOPER

1. Indien Koper voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat zij zal tekortschieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij verplicht Perspect Benelux daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur daarvan.
2. Koper dient Perspect Benelux steeds actief – gevraagd en ongevraagd – van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor Perspect Benelux van belang is.
3. Indien Koper niet (volledig) voldoet aan de inhoud van dit artikel, komt haar ten aanzien van haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Perspect Benelux geen beroep op overmacht toe.

ARTIKEL 16. WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Perspect Benelux behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk, daaronder wordt tevens begrepen per e-mailbericht, ter kennis van Koper gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
2. Indien Koper niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking van de wijziging van de voorwaarden gemotiveerd bezwaar maakt tegen deze wijziging(en), wordt Koper geacht de wijziging(en) te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 17. VRIJWARING EN BIJSTAND DOOR KOPER

1. Koper vrijwaart Perspect Benelux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden zonder dat dit aan Perspect Benelux toerekenbaar is.
2. Indien Perspect Benelux door derden mocht worden aangesproken, is Koper gehouden Perspect Benelux zowel in rechte als daarbuiten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, bij te staan en ondersteuning te bieden zonder daarvoor van Perspect Benelux enige compensatie te verlangen. Koper is tevens gehouden aan Perspect Benelux een redelijke vergoeding te betalen voor kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, die Perspect Benelux maakt als gevolg van het feit dat zij wordt aangesproken door derden zonder dat dit aan haar toerekenbaar is.

ARTIKEL 18. ONTBINDING OVEREENKOMST

1. Koper zal zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst met Perspect Benelux te allen tijde stipt en zonder afwijkingen nakomen.
2. Perspect Benelux is steeds gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief te ontbinden, indien Koper niet volledig aan deze voorwaarden voldoet.
3. Indien overmacht aan de zijde van Perspect Benelux langer duurt dan zes (6) maanden, zijn Partijen gerechtigd om de overeenkomst, voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, schriftelijk per aangetekende brief, te ontbinden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of schade als gevolg van de ontbinding.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waaronder de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Koper in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter van de vestigingsplaats van Perspect Benelux is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen.

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Koper erkent het uitsluitend recht van Perspect Benelux op alle bestaande en toekomstige rechten 13 van intellectueel eigendom, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – de merk- en modelrechten, de handelsnaam en het auteursrecht die rusten op de onderscheidingstekens, de producten, verpakkingen dan wel op alle werken in welke vorm dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt de uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en/of concepten van Perspect Benelux, welke Perspect Benelux in het kader van haar bedrijfsvoering of de samenwerking met Koper heeft ontwikkeld en/of heeft laten ontwikkelen.
2. Koper garandeert dat hij/zij de (intellectueel) eigendomsrechten van Perspect Benelux en eventueel van derden in het kader van de Overeenkomst zal respecteren. Indien Perspect Benelux door handelen en/of nalaten van Koper inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Koper op eerste verzoek Perspect Benelux en/of door haar in te schakelen derden ter zake vrijwaren. Perspect is maker van de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde producten en daarop uitsluitend auteursrechthebbende. Koper verkrijgt nimmer aanspraak of rechten op rechten van intellectuele eigendom van Perspect Benelux.

ARTIKEL 21. AFSLUITENDE BEPALINGEN

1. Toepasselijk op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen is steeds die versie van de algemene voorwaarden van Perspect Benelux, die daarop laatstelijk van toepassing is verklaard en aan Koper ter hand is gesteld.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3. Opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en zijn geen middel of aanwijzing tot interpretatie.
4. Op eerste verzoek van Koper wordt door Perspect Benelux kosteloos een afschrift van de op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegezonden.


ALGEMENE VOORWAARDEN – ENGLISH

ARTICLE 1. DEFINITIONS

The following definitions apply in these general terms and conditions:

 1. Perspect Benelux: Perspect Benelux B.V. established in (3316 GS) Dordrecht on the Planckstraat 53, with Chamber of Commerce number 27159814 and its website www.belzona.nl.
 2. Buyer: the contractual other party with which Perspect Benelux concludes an Agreement with regard to the delivery of goods or services by Perpect Benelux.
 3. Parties: Perspect Benelux and Buyer together.
 4. Agreement: the agreement between Perspect Benelux and the Buyer for the delivery of goods (or services) by Perspect Benelux.
 5. Offer: all offers, quotations, cost estimates and the like from Perspect Benelux.

ARTICLE 2. GENERAL

 1. These general terms and conditions apply to all legal relationships between the Parties, in the broadest sense of the word, including every Offer from Perspect Benelux, as well as to the Agreement, insofar as the Parties have not explicitly deviated from these general terms and conditions in writing.
 2. Clauses deviating from these general terms and conditions are only valid if they have been agreed in writing between the Parties. The applicability of any purchasing and / or other general terms and conditions of the Buyer is expressly rejected by Perspect Benelux.
 3. The possible invalidity of a provision in an Agreement between the Parties and / or these conditions does not affect the validity of the remaining part of the Agreement and / or these conditions.
 4. If one or more provisions of these general terms and conditions should not be or become binding, the remaining provisions will remain in full force between the Parties. Parties then undertake to replace a non-binding provision with a provision that is binding and which – in view of the purpose and scope of these general terms and conditions – deviates as little as possible from the non-binding provision.
 5. If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, then explanation must be given “in the spirit” of these terms and conditions.
 6. If a situation occurs between the Parties that is not regulated in these conditions or otherwise, then this situation must be assessed “in the spirit” of these conditions.
 7. If Perspect Benelux does not always demand strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply nor that Perspect Benelux would lose the right to invoke these conditions in other cases.
 8. The buyer does not count as a (trade) agent of Perspect Benelux, unless it has been expressly designated as such by a further written agreement between the Parties.
 9. It is established between the Parties that once an Agreement has been concluded under the applicability of these terms and conditions, these terms and conditions also apply in full to subsequent agreements between the same Parties, unless otherwise agreed in writing.

ARTICLE 3. OFFER AND CONCLUSION OF AN AGREEMENT

 1. Every Offer from Perspect Benelux, whether orally, in writing, by telephone, by fax or otherwise, is entirely free of obligation and can be revoked.
 2. Revocation can also take place after the Buyer has accepted the Offer, provided that a notice to that effect is sent to the Buyer immediately after this acceptance by Perspect Benelux.
 3. Perspect Benelux cannot be held to an Offer if the Buyer can reasonably understand that the Offer, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.
 4. If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the Offer, Perspect Benelux is not bound by it. The Agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless Perspect Benelux states otherwise in writing.
 5. If the Agreement has been concluded verbally, or if the acceptance of the Offer has not (yet) been confirmed in writing by Perspect Benelux to the buyer, the Agreement will be deemed to have been concluded under the applicability of these general terms and conditions at the time that Perspect Benelux has started the implementation of the Agreement.
 6. The content of an Offer does not automatically apply to future orders.

ARTICLE 4. PRICES

 1. Quotations are always made on the basis of the prices valid at the time of the Offer or the conclusion of the Agreement.
 2. Prices quoted by Perspect Benelux are always without obligation, in the sense that they are always based on the data provided when requesting an Offer and delivery to the Buyer’s warehouse, and only apply to the quantities offered.
 3. A fixed price has only been agreed between the Parties if this has been explicitly laid down in writing in the Offer and the acceptance.
 4. Unless stated otherwise, prices are stated excluding sales tax and other government-imposed charges on the sale and delivery.
 5. If after the conclusion of the Agreement one or more cost price factors undergoes an increase – even if this occurs due to foreseeable circumstances – Perspect Benelux is always entitled to increase the agreed price accordingly.
 6. Unless explicitly stated or agreed otherwise, a price in an Offer is based on delivery to the Buyer’s warehouse.
 7. A composite Offer does not oblige Perspect Benelux to deliver a portion thereof at a corresponding portion of the stated price.

 ARTICLE 5. DELIVERY

 1. Unless otherwise agreed in writing, all deliveries within the Netherlands take place on the condition: “delivery ex-warehouse Buyer”.
 2. Perspect Benelux has fulfilled its obligation to deliver by offering the goods to Buyer once or having them offered. The carrier’s report always serves as full proof of the offer to deliver. If and insofar as there is a refusal of acceptance, the costs for the return freight, storage costs and other costs will be borne entirely by the Buyer.

ARTICLE 6. IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

 1. Perspect Benelux will implement the Agreement to the best of its knowledge and ability. The obligations arising from the Perspect Benelux Agreement relate exclusively to best efforts obligations.
 2. Perspect Benelux has the right to have (part of) the Agreement executed by third parties.
 3. The buyer ensures that all data, of which Perspect Benelux indicates that they are necessary or of which the Buyer should reasonably understand that they are necessary for the execution of the Agreement, is provided to Perspect Benelux promptly and correctly. If the information required for the implementation of the Agreement is not provided to Perspect Benelux in time, any delay in the implementation of the Agreement cannot be attributed to Perspect Benelux. Then Perspect Benelux also has the right to suspend the execution of the Agreement and / or to charge the Buyer for the costs resulting from the delay in accordance with the usual rates.
 4. Due to additional or different orders, the originally agreed term for the implementation of the Agreement may be subject to change without this being enforceable in any way against Perspect Benelux.

ARTICLE 7. PERFORMANCE PERIODS

 1. The delivery times indicated by Perspect Benelux are only approximate and are never strict deadlines, unless a specific delivery date is expressly guaranteed in writing by Perspect Benelux.
 2. In the event of late delivery, Perspect Benelux must, prior to being in default, be given written notice of default by the Buyer and must be given the opportunity to fulfill its obligations within a reasonable period of time.
 3. Exceeding the stated delivery times does not entitle the Buyer to complete or partial dissolution of the Agreement and / or compensation, unless the Buyer proves intent or deliberate recklessness on the part of Perspect Benelux.
 4. If delivery cannot take place within the agreed period, Perspect Benelux is entitled to partial deliveries. In that case Perspect Benelux is also entitled to invoice each partial delivery separately in accordance with the Agreement.
 5. Partly due to the fact that proper performance of the Agreement depends on unforeseen factors that cannot be influenced by Perspect Benelux, all delivery periods stated by Perspect Benelux are only indicative. No period is fatal within the meaning of Section 6:83 sub a of the Dutch Civil Code, unless expressly agreed.

ARTICLE 8. TRANSFER OF RISK AND TRANSPORT

 1. The (economic) risk with regard to the items to be delivered by Perspect Benelux is transferred entirely to the Buyer upon the actual delivery of the items at the delivery address indicated on the packing slip, or at least upon actual delivery to the Buyer’s warehouse.

ARTICLE 9. SUSPENSION, ADVANCE PAYMENT, SECURITIES AND CANCELLATION.

 1. Perspect Benelux is entitled to suspend the full or partial implementation of the Agreement if and as long as the Buyer does not, not completely, not properly or not timely fulfill any obligation arising from the Agreement.
 2. Perspect Benelux is also entitled, if in its reasonable opinion the financial situation of the Purchaser gives cause for this, to demand payment in advance or a guarantee in the form of a bank guarantee, mortgage, pledge or bail and pending full or partial execution of this suspend the Agreement.
 3. Cancellation by the Buyer of an Agreement can only take place with the prior written consent of Perspect Benelux. If Perspect Benelux agrees to cancel, the Buyer owes Perspect Benelux a compensation of at least 25% of the value of the Agreement, without prejudice to Perspect Benelux’s right to full compensation for costs and damage. 

ARTICLE 10. FORCE MAJEURE

 1. Force majeure is understood to mean, in addition to that which is understood in legislation and case law, all external causes, foreseen or unforeseen, over which Perspect Benelux cannot exercise any influence and as a result of which it is unable to fulfill its obligations under the Agreement. . Force majeure relieves Perspect Benelux of its contractual obligations as long as the force majeure continues.
 2. Perspect Benelux is entitled during the period that it cannot execute the Agreement due to force majeure, to suspend its obligations under the Agreement for a period of time equal to that of the continuation of the force majeure, or other circumstances of such a nature.
 3. If the period of force majeure lasts longer than two months, each of the Parties is entitled to cancel the Agreement free of charge against full payment to Perspect Benelux by the Buyer of the goods already delivered.

ARTICLE 11. PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment must always be made within 30 days after the invoice date, unless otherwise indicated in writing by Perspect Benelux.
 2. The period referred to in paragraph 1 of this article is a strict deadline. If no full payment has been made within that period, or if (extra) judicial suspension of payment, bankruptcy or a debt rescheduling arrangement has been requested or pronounced with regard to the Buyer, the Buyer is deemed to be in default. The claim against the Buyer is fully claimable from that moment – without further notice of default or demand.
 3. In the case referred to in paragraph 2 of this article, the Buyer also owes statutory commercial interest on the outstanding amount, whereby a part of a month is considered a full month. In that case, the Buyer also owes a contractual penalty interest of 1.5% per month on the outstanding claim.
 4. Perspect Benelux has the right to have the payments made by the Buyer deducted from the costs, the (commercial) interest and deducted from the principal sum, at the discretion of Perspect Benelux.
 5. The buyer is never entitled to set off amounts owed by him to Perspect Benelux against any counterclaim, for whatever reason, that the Buyer might have against Perspect Benelux. This also applies if a suspension of payment and / or bankruptcy or a debt rescheduling arrangement has been requested or pronounced with regard to the Buyer.
 6. The buyer is not entitled to suspend its (payment) obligations under the Agreement.
 7. If the Purchaser is in default with regard to its obligations in connection with late payment, all reasonable costs ensuing from this for Perspect Benelux for obtaining out-of-court settlement shall be borne by the Purchaser, without prejudice to Perspect Benelux’s right to full compensation. .
 8. At the first request of Perspect Benelux, the Buyer is obliged to provide proper security for compliance with its payment obligations.

ARTICLE 12. RETENTION OF TITLE, STORAGE AND INSURANCE

 1. The ownership of goods to be delivered by Perspect Benelux pursuant to the 7 Agreement shall only transfer to the Buyer after the Buyer has fully complied with all its (payment) obligations, for whatever reason, towards Perspect Benelux.
 2. Despite the retention of title, the delivered goods are held by the Buyer at its own expense and risk.
 3. The buyer is obliged to store the goods, which are still owned by Perspect Benelux, properly and securely separated from other goods (or have them stored), clearly stating the name of Perspect Benelux, or at least Perspect Benelux providing sound and safe storage options for to make available.
 4. The buyer is obliged to properly insure the aforementioned properties for the benefit of Perspect Benelux and to keep them insured against fire, explosion and other damage as well as against theft and to make the policy of these insurance policies available for inspection upon first request by Perspect Benelux. In the event of payment of the insurance, Perspect Benelux is entitled to the tokens.
 5. The Purchaser may not (have someone else) dispose of items that are still owned by Perspect Benelux other than in the normal course of its profession or business. As long as the ownership of goods delivered by Perspect Benelux has not been transferred to the Purchaser pursuant to this article, the Purchaser is not entitled to proceed to have these goods processed or processed.
 6. Goods which are still owned by Perspect Benelux may not be used by the buyer (or have it used) for providing any form of security.
 7. As long as the aforementioned obligations have not been met, the buyer is not entitled to dispose of the items subject to retention of title or to establish a (possessionless) pledge on them. If the Buyer nevertheless brings such items under the control of a third party, the Buyer is obliged to reserve ownership of these items.
 8. If the Buyer does not fully comply with any (payment) obligation, for whatever reason, vis-à-vis Perspect Benelux, Perspect Benelux is entitled to take back the goods it still owns, or to have them repossessed, without being obliged to pay any compensation. . The Buyer is obliged to provide all desired cooperation for this on first request, on pain of an immediately payable fine of € 1,000 per day, or a part thereof, on which the Buyer 8 does not cooperate or does not cooperate sufficiently. All costs of withdrawal within the meaning of this article are for the account of the Buyer. The Buyer grants Perspect Benelux an irrevocable authorization in advance to implement all of the spaces in use by or for the Buyer under these conditions.

ARTICLE 13. COMPLAINTS, RETURN OF BUSINESS, LIMITATION PERIOD

 1. The buyer must immediately have the goods delivered checked or have them checked for any deviations from what has been agreed upon. Any complaints with regard to the delivered goods must be submitted in writing, accompanied by the corresponding packing list, to Perspect Benelux no later than the seventh (7th) day after the delivery date. After the expiry of the aforementioned period, the delivered goods are deemed irrevocably and unconditionally accepted by the Buyer.
 2. Every complaint from the Buyer must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that Perspect Benelux is able to respond adequately.
 3. The buyer must give Perspect Benelux the opportunity to investigate a complaint or have it investigated. If it is established that a complaint is unfounded, then the costs that arise for Perspect Benelux, including the investigation costs, will be borne in full by the Buyer.
 4. Perspect Benelux does not warrant defects that are the result of errors or incorrect or incomplete information from the Buyer.
 5. The buyer must keep defective items at the disposal of Perspect Benelux. By submitting a complaint, the payment obligation of the Buyer with regard to the goods in dispute is not suspended. In the event that (possibly) there are invisible defects, the provisions of paragraph 10 of this article apply.
 6. Complaints are only valid insofar as the packaging of the goods is still in its original and undamaged condition. If the goods are visibly damaged externally on arrival, the Buyer must make a written reservation in this regard towards the carrier and – contrary to the above – must notify Perspect Benelux within twenty-four (24) hours of receipt of the goods.
 7. Defective items can only be returned after prior consultation with Perspect Benelux.
 8. If goods have been processed by the Buyer, complaint – regardless of the grounds, including the case of incorrect delivery – is no longer permitted, even if it is submitted within the stipulated period. In such cases, Perspect Benelux will not pay any compensation to the Buyer. in costs or damage of whatever nature.
 9. Oral complaints and complaints submitted after the expiry of the period (s) referred to in this article will not be accepted.
 10. If goods delivered under a manufacturer’s or importer’s warranty are returned for assessment of the warranty by the manufacturer or importer concerned, the costs that may arise for Perspect Benelux may be charged to the Buyer. 
 1. Under conditions to be set by Perspect Benelux, goods already delivered can be taken back with credit of the invoice sent, provided that the goods are still in their original condition and packaging and still belong to the current Perspect Benelux range. Delivered goods are taken back under this paragraph up to thirty (30) days after the delivery date at the latest.
 2. Submitting complaints does not relieve Buyer from payment in accordance with the invoice.
 3. The limitation period of all claims against Perspect Benelux is two years after the complaint mentioned under paragraph 1 or paragraph 6 of this article, respectively.

ARTICLE 14. LIABILITY

 1. If Perspect Benelux should be liable vis-à-vis the Buyer for damage suffered by the Buyer, this liability is limited to the provisions of these provisions.
 2. Perspect Benelux, its employees or third parties engaged by it, are not liable for any damage suffered by the Purchaser with regard to any delivery obligation, the delivery of goods, the goods delivered themselves or their use, properties or quality of the products sold and / or delivered goods, or any work, services or advice provided by Perspect Benelux or on its behalf, including damage as a result of the improper fulfillment of a repair or delivery obligation.
 3. Perspect Benelux is not liable for damage suffered by the Buyer, unless it is seriously blamed for this. Perspect Benelux is only seriously reproached if the Buyer proves intentional or deliberate recklessness on the part of Perspect Benelux.
 4. Perspect Benelux is not liable for damage of whatever nature caused by Perspect Benelux relying on incorrect and / or incomplete data provided by or on behalf of the Buyer.
 5. If Perspect Benelux should be liable vis-à-vis the Buyer for damage suffered, the liability of Perspect Benelux is at all times limited to the amount that is paid out as compensation by its insurer. 6. In the absence of coverage of liability under an insurance policy, the liability of Perspect Benelux is limited to a maximum of the costs for replacing the sold and / or delivered and / or taking back the sold and / or delivered goods and crediting it for the sold and / or delivered goods invoiced amount, at the discretion of Perspect Benelux.
 6. Any liability of Perspect Benelux only relates to direct damage suffered by the Buyer. Liability for consequential damage is excluded. Direct damage is understood to mean: the reasonable costs incurred to ensure that Perspect Benelux’s poor performance complies with the Agreement. This also includes reasonable costs for determining liability and scope of the damage as well as reasonable costs for preventing or limiting damage, the latter insofar as the Buyer demonstrates that these costs have actually led to a limitation of direct damage suffered as referred to in these general terms and conditions. . Consequential damage is understood to include: lost profit, missed savings, damage due to business stagnation, personal injury, transport costs and travel and accommodation costs.
 7. The buyer indemnifies Perspect Benelux against all claims for damages from third parties in connection with goods delivered to the Buyer by Perspect Benelux or services provided to the Buyer, except insofar as this damage in relation to the Buyer under these terms and conditions is for the account of Perspect Benelux.
 8. The buyer must, under penalty of forfeiting its right to compensation, within fourteen (14) calendar days after it has discovered the existence of the damage, for which Perspect Benelux may be liable, to inform Perspect Benelux about this in writing with as accurate a statement as possible. of cause, nature and extent of the damage. In any case, the right of the Buyer to compensation will lapse by operation of law after the expiration of six (6) months after the time when the delivery of the goods (or services) should have taken place or took place under the agreement.
 9. The goods delivered by Perspect Benelux meet the agreed quality standards. Perspect Benelux, however, does not guarantee, and is never deemed to have guaranteed or warranted, that the delivered goods are suitable for the purpose for which the Buyer or the buyers of the Buyer wish to process, process, or (cause to be) used or used. The buyer indemnifies Perspect Benelux against liability for its possible buyer (s).

ARTICLE 15. BUYER’S INFORMATION REQUIREMENT

 1. If the Buyer foresees or must reasonably foresee that she will fail to meet one or more of her obligations under the Agreement, he is obliged to inform Perspect Benelux in writing without delay, stating the reasons and the likely duration thereof.
 2. The buyer must always provide Perspect Benelux actively – solicited and unsolicited – with all information that is important in the context of the Perspect Benelux Agreement.
 3. If the Buyer does not (fully) comply with the content of this article, it will not be entitled to force majeure with regard to its obligations under the Agreement vis-à-vis Perspect Benelux.

ARTICLE 16. MODIFICATION OF CONDITIONS

 1. Perspect Benelux reserves the right to change these terms and conditions at any time. Changes will be notified to the Buyer in writing, including by e-mail, and will take effect one month after the date of that announcement, unless stated otherwise in the announcement.
 2. If the Buyer does not objected to this change (s) within one month after the date of the announcement of the change to the conditions, the Buyer is deemed to have accepted the change (s).

ARTICLE 17. DISCLAIMER AND ASSISTANCE BY BUYER

 1. The buyer indemnifies Perspect Benelux against any claims from third parties who suffer damage in connection with the implementation of the Agreement without this being attributable to Perspect Benelux.
 2. If Perspect Benelux may be approached by third parties, the Purchaser is required to assist Perspect Benelux both in law and outside it, as far as reasonably possible, and to offer support without requiring any compensation from Perspect Benelux for this. The buyer is also obliged to pay Perspect Benelux a reasonable compensation for costs, including costs of legal assistance, incurred by Perspect Benelux as a result of being approached by third parties without this being attributable to it.

ARTICLE 18. TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. The buyer will at all times strictly and without deviations fulfill his (payment) obligations from the Agreement with Perspect Benelux.
 2. Perspect Benelux is always entitled to dissolve the Agreement with immediate effect extrajudicially by registered letter, if the Buyer does not fully meet these conditions.
 3. If force majeure on the part of Perspect Benelux lasts longer than six (6) months, the Parties are entitled to dissolve the agreement in writing by registered letter for the part of the agreement that has not yet been executed. In that case the parties are not entitled to reimbursement of costs or damage as a result of the dissolution.

ARTICLE 19. APPLICABLE LAW AND DISPUTES

 1. All legal relationships between the Parties, including the formation and content of the Agreement, are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is fully or partially implemented abroad or if the Buyer is domiciled abroad. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. The judge of the place of business of Perspect Benelux has exclusive jurisdiction to hear disputes and to decide on them.

ARTICLE 20. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. The buyer acknowledges the exclusive right of Perspect Benelux to all existing and future intellectual property rights 13, including – but not limited to – the trademark and design rights, the trade name and the copyright that rest on the distinguishing marks, the products, packaging or on all works in whatever form, including but not limited to the detailed ideas, proposals, designs and / or concepts of Perspect Benelux, which Perspect Benelux has developed in the context of its business operations or cooperation with the Buyer and / or has had it developed.
 2. The buyer guarantees that he / she will respect the (intellectual) property rights of Perspect Benelux and possibly of third parties within the framework of the Agreement. If Perspect Benelux infringes the intellectual property rights of third parties through acts and / or negligence on the part of the Buyer, the Buyer shall indemnify Perspect Benelux and / or third parties to be engaged by it upon first request. Perspect is the creator of the products intended for the implementation of the agreement and only the copyright holder. The buyer never receives a claim or rights to intellectual property rights from Perspect Benelux.

ARTICLE 21. FINAL PROVISIONS

 1. Applicable to the mutual legal relationship (s) between Parties is always that version of the general terms and conditions of Perspect Benelux, which was last declared applicable to it and handed over to the Buyer.
 2. The Dutch text of these general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.
 3. Inscriptions above the articles in these general terms and conditions are only intended to improve readability and are not a means or indication for interpretation.
 4. At the first request of the Buyer, Perspect Benelux will send a free copy of the general terms and conditions declared applicable to the mutual legal relationship (s) between the Parties.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Perspect Benelux: Perspect Benelux B.V. gevestigd te (3316 GS) Dordrecht aan de Planckstraat 53, met KVK nummer 27159814 en haar website www.belzona.nl.
b. Koper: de contractuele wederpartij, waarmee Perspect Benelux een Overeenkomst sluit ter zake van de levering van zaken of diensten door Perspect Benelux.
c. Partijen: Perspect Benelux en Koper gezamenlijk.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Perspect Benelux en Koper ten behoeve van de levering van zaken (of diensten) door Perspect Benelux.
e. Aanbieding: alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Perspect Benelux.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, in de ruimste zin des woords, waaronder iedere Aanbieding van Perspect Benelux, alsmede op de Overeenkomst, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van Koper wordt door Perspect Benelux uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De eventuele nietigheid van een bepaling in een Overeenkomst tussen Partijen en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige gedeelte van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden of anderszins is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Indien Perspect Benelux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn noch dat Perspect Benelux het recht zou verliezen in andere gevallen een beroep te doen op deze voorwaarden.
8. Koper geldt niet als (handels)agent van Perspect Benelux, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen Partijen is aangesteld.
9. Tussen Partijen staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Iedere Aanbieding van Perspect Benelux, of die nu mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of op andere wijze is gedaan, is geheel vrijblijvend en kan worden herroepen.
2. Herroeping kan ook plaatsvinden nadat Koper de Aanbieding heeft aanvaard, mits een daartoe strekkende mededeling onverwijld na deze aanvaarding door Perspect Benelux aan Koper wordt gezonden.
3. Perspect Benelux kan niet aan een Aanbieding worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Aanbieding, is Perspect Benelux daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perspect Benelux schriftelijk anders vermeldt.
5. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, dan wel indien de aanvaarding van de Aanbieding (nog) niet schriftelijk door Perspect Benelux aan koper is bevestigd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat door Perspect Benelux met de uitvoering van de Overeenkomst een begin is gemaakt.
6. De inhoud van een Aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het 3 tijdstip van de Aanbieding of het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen.
2. Door Perspect Benelux opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van een Aanbieding verstrekte gegevens en levering aan het magazijn van Koper, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden.
3. Een vaste prijs is tussen Partijen slechts overeengekomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de Aanbieding en de aanvaarding.
4. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen vermeld exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege op de verkoop en levering vallende lasten.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Perspect Benelux steeds gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, is een prijs in een Aanbieding gebaseerd op levering aan het magazijn van Koper.
7. Een samengestelde Aanbieding verplicht Perspect Benelux niet tot het leveren van een gedeelte daarvan tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 5. LEVERING

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vinden alle leveringen binnen Nederland plaats op de conditie: “levering af-magazijn Koper”.
2. Perspect Benelux heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan Koper aan te (doen) bieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de kosten voor de retourvracht, opslagkosten en andere kosten volledig voor rekening van Koper.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Perspect Benelux zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uit de Overeenkomst voor Perspect Benelux voortvloeiende verplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
2. Perspect Benelux heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Perspect Benelux aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Perspect Benelux worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Perspect Benelux zijn verstrekt, is eventuele vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst niet toerekenbaar aan Perspect Benelux. Alsdan heeft Perspect Benelux tevens het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4. Door aanvullende of afwijkende orders kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor uitvoering van de Overeenkomst wijziging ondergaan, zonder dat dit op enige wijze aan Perspect Benelux kan worden tegengeworpen.

ARTIKEL 7. UITVOERINGSTERMIJNEN

1. De door Perspect Benelux aangegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringsdatum schriftelijk uitdrukkelijk door Perspect Benelux is gegarandeerd.
2. Bij niet-tijdige levering dient Perspect Benelux, alvorens in verzuim te geraken, door Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld en daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
3. Overschrijding van de aangegeven levertijden geeft Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Indien levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Perspect Benelux gerechtigd tot deelleveringen. In dat geval is Perspect Benelux tevens gerechtigd om overeenkomstig de Overeenkomst elke deellevering afzonderlijk te factureren.
5. Onder meer vanwege het feit dat deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van niet door Perspect Benelux beïnvloedbare, onvoorziene factoren, zijn alle door Perspect Benelux opgegeven leveringstermijnen uitsluitend indicatief. Geen enkele termijn is fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8. RISICO-OVERGANG EN VERVOER

1. Het (economisch) risico over de door Perspect Benelux te leveren zaken gaat geheel over op Koper bij de feitelijke aflevering van de zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres, althans bij feitelijke aflevering aan het magazijn van Koper.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING, VOORUITBETALING, ZEKERHEIDSTELLEN EN ANNULERING.

1. Perspect Benelux is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
2. Perspect Benelux is tevens bevoegd om, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Annulering door Koper van een Overeenkomst kan slechts plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Perspect Benelux. Indien Perspect Benelux akkoord gaat annulering, is Koper aan Perspect Benelux een vergoeding verschuldigd van ten minste 25% van de waarde van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige vergoeding van kosten en schade.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Perspect Benelux geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Overmacht ontslaat Perspect Benelux van haar contractuele verplichtingen zolang de overmacht voortduurt.
2. Perspect Benelux is gedurende de periode dat zij vanwege overmacht de Overeenkomst niet kan uitvoeren, gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, op te schorten.
3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tegen volledige betaling aan Perspect Benelux door Koper van de reeds afgeleverde zaken.

ARTIKEL 11. BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Perspect Benelux.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is een fatale termijn. Indien binnen die termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel indien ten aanzien van Koper (buiten)gerechtelijke surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken, wordt Koper geacht in verzuim te zijn. De vordering op Koper is vanaf dat moment – zonder nadere ingebrekestelling of sommatie – volledig opeisbaar.
3. In het geval genoemd onder lid 2 van dit artikel, is Koper over het openstaande verschuldigde bedrag tevens wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Tevens is Koper in dat geval over de verschuldigde openstaande vordering een contractuele boeterente verschuldigd van 1,5% per maand.
4. Perspect Benelux heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in mindering op de kosten, de (handels)rente en in mindering op de hoofdsom, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
5. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Perspect Benelux verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die Koper jegens Perspect Benelux zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van Koper surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
6. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.
7. Indien Koper in verband met niet-tijdige betaling in verzuim is met nakoming van haar verplichtingen, komen alle daaruit voor Perspect Benelux voortvloeiende redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper, zulks onverminderd het recht van Perspect Benelux op volledige schadevergoeding.
8. Op eerste verzoek van Perspect Benelux is Koper verplicht deugdelijke zekerheid te stellen voor nakoming van haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD, OPSLAG EN VERZEKERING

1. Het eigendom van door Perspect Benelux krachtens de 7 Overeenkomst te leveren zaken gaat eerst op Koper over nadat Koper al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux volledig is nagekomen.
2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden.
3. Koper is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Perspect Benelux berust, duidelijk afgescheiden van andere zaken, deugdelijk en veilig op te (doen) slaan onder duidelijke vermelding van de naam van Perspect Benelux, althans Perspect Benelux deugdelijke en veilige opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.
4. Koper is gehouden genoemde eigendommen mede ten behoeve van Perspect Benelux deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en overige schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Perspect Benelux ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Perspect Benelux gerechtigd tot de penningen.
5. Over zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux, mag Koper niet anders (doen) beschikken dan past in de normale uitoefening van haar beroep of bedrijf. Zolang het eigendom van door Perspect Benelux geleverde zaken krachtens dit artikel nog niet is overgegaan op Koper, is Koper niet gerechtigd tot be- of verwerking van deze zaken over te (doen) gaan.
6. Zaken waarvan de eigendom nog berust bij Perspect Benelux mag koper niet (doen) gebruiken voor het stellen van enigerlei vorm van zekerheid.
7. Koper is, zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd om de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden noch daarop een (bezitloos) pandrecht te vestigen. Indien Koper dergelijke zaken toch in de macht van een derde brengt, is Koper verplicht zich de eigendom van deze zaken voor te behouden.
8. Wanneer Koper enige (betalings)verplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens Perspect Benelux niet volledig nakomt, is Perspect Benelux gerechtigd de haar nog in eigendom toekomende zaken eigenmachtig terug te (doen) nemen, zonder dat zij tot enige vergoeding is gehouden. Koper is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag, of een gedeelte daarvan, waarop Koper 8 geen of onvoldoende medewerking verleent. Alle kosten van terugnemen in de zin van dit artikel zijn voor rekening van Koper. Koper verleent Perspect Benelux middels deze voorwaarden bij voorbaat een onherroepelijke machtiging om ter uitvoering van dit artikel alle voor of bij Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

ARTIKEL 13. RECLAMES, RETOURNERING VAN ZAKEN, VERJARINGSTERMIJN

1. Koper dient geleverde zaken onmiddellijk na levering te (doen) controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e) dag na leveringsdatum bij Perspect Benelux worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.
2. Iedere klacht van Koper dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Perspect Benelux in staat is adequaat te reageren.
3. Koper dient Perspect Benelux in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Perspect Benelux ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Koper.
4. Perspect Benelux staat niet in voor gebreken die het gevolg zijn van fouten of verkeerde dan wel onvolledige informatie van Koper.
5. Koper dient gebrekkige zaken ter beschikking van Perspect Benelux te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. In het geval dat (mogelijk) sprake is van niet zichtbare gebreken, geldt hetgeen onder lid 10 van dit artikel is vermeld.
6. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar zijn beschadigd, dan dient Koper hieromtrent jegens de vervoerder een schriftelijk voorbehoud te maken en zulks – in afwijking van het vorenstaande – binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de zaken aan Perspect Benelux te berichten.
7. Gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met Perspect Benelux heeft plaatsgehad.
8. Indien zaken door Koper zijn verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend, In zodanige gevallen is Perspect Benelux jegens Koper tot generlei tegemoetkoming in kosten of schade van welke aard dan ook gehouden.
9. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn(en) worden niet geaccepteerd.
10. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Perspect Benelux ontstaan, aan Koper in rekening worden gebracht.
11. Onder door Perspect Benelux te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment van Perspect Benelux. Geleverde zaken worden op grond van dit lid retourgenomen tot uiterlijk dertig (30) dagen na leveringsdatum.
12. Het indienen van reclamaties ontheft Koper niet van betaling overeenkomstig de factuur.
13. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Perspect Benelux bedraagt twee jaar na de onder lid 1 respectievelijk lid 6 van dit artikel vermelde klacht.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor door Koper geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
2. Perspect Benelux, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door Perspect Benelux of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
3. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, tenzij haar daartoe een ernstig verwijt treft. Een ernstig verwijt treft Perspect Benelux slechts indien Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Perspect Benelux bewijst.
4. Perspect Benelux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Perspect Benelux is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien Perspect Benelux jegens Koper aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake als vergoeding wordt uitgekeerd door haar verzekeraar.
6. Bij gebreke van dekking van aansprakelijkheid onder een verzekering, is de aansprakelijkheid van Perspect Benelux beperkt tot maximaal de kosten voor vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor de verkochte en/of geleverde zaken gefactureerde bedrag, zulks naar keuze van Perspect Benelux.
7. Eventuele aansprakelijkheid van Perspect Benelux ziet uitsluitend op door Koper geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Perspect Benelux aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Daaronder wordt tevens verstaan redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en omvang van de schade alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, het laatste voor zover Koper aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van geleden directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder gevolgschade worden onder meer verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, persoonsschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
8. Koper vrijwaart Perspect Benelux tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Perspect Benelux aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Koper krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van Perspect Benelux komt.
9. Koper dient, op straffe van verval van haar recht op schadevergoeding, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat zij het bestaan van de schade, waarvoor Perspect Benelux mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt Perspect Benelux hierover schriftelijk te informeren met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. In ieder geval vervalt het recht van Koper op schadevergoeding van rechtswege na verloop van zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken (of diensten) krachtens de overeenkomst had moeten geschieden of heeft plaatsgevonden.
10. De door Perspect Benelux geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Perspect Benelux garandeert echter niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper of de afnemers van Koper de zaken wensen te bewerken, verwerken, of (doen) gebruiken of gebruikt. Koper vrijwaart Perspect Benelux ter zake voor aansprakelijkheden jegens haar eventuele afnemer(s).

ARTIKEL 15. INFORMATIEVERPLICHTING KOPER

1. Indien Koper voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat zij zal tekortschieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij verplicht Perspect Benelux daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur daarvan.
2. Koper dient Perspect Benelux steeds actief – gevraagd en ongevraagd – van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor Perspect Benelux van belang is.
3. Indien Koper niet (volledig) voldoet aan de inhoud van dit artikel, komt haar ten aanzien van haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Perspect Benelux geen beroep op overmacht toe.

ARTIKEL 16. WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Perspect Benelux behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk, daaronder wordt tevens begrepen per e-mailbericht, ter kennis van Koper gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
2. Indien Koper niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking van de wijziging van de voorwaarden gemotiveerd bezwaar maakt tegen deze wijziging(en), wordt Koper geacht de wijziging(en) te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 17. VRIJWARING EN BIJSTAND DOOR KOPER

1. Koper vrijwaart Perspect Benelux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden zonder dat dit aan Perspect Benelux toerekenbaar is.
2. Indien Perspect Benelux door derden mocht worden aangesproken, is Koper gehouden Perspect Benelux zowel in rechte als daarbuiten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, bij te staan en ondersteuning te bieden zonder daarvoor van Perspect Benelux enige compensatie te verlangen. Koper is tevens gehouden aan Perspect Benelux een redelijke vergoeding te betalen voor kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, die Perspect Benelux maakt als gevolg van het feit dat zij wordt aangesproken door derden zonder dat dit aan haar toerekenbaar is.

ARTIKEL 18. ONTBINDING OVEREENKOMST

1. Koper zal zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst met Perspect Benelux te allen tijde stipt en zonder afwijkingen nakomen.
2. Perspect Benelux is steeds gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief te ontbinden, indien Koper niet volledig aan deze voorwaarden voldoet.
3. Indien overmacht aan de zijde van Perspect Benelux langer duurt dan zes (6) maanden, zijn Partijen gerechtigd om de overeenkomst, voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, schriftelijk per aangetekende brief, te ontbinden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of schade als gevolg van de ontbinding.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waaronder de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Koper in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter van de vestigingsplaats van Perspect Benelux is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen.

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Koper erkent het uitsluitend recht van Perspect Benelux op alle bestaande en toekomstige rechten 13 van intellectueel eigendom, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – de merk- en modelrechten, de handelsnaam en het auteursrecht die rusten op de onderscheidingstekens, de producten, verpakkingen dan wel op alle werken in welke vorm dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt de uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en/of concepten van Perspect Benelux, welke Perspect Benelux in het kader van haar bedrijfsvoering of de samenwerking met Koper heeft ontwikkeld en/of heeft laten ontwikkelen.
2. Koper garandeert dat hij/zij de (intellectueel) eigendomsrechten van Perspect Benelux en eventueel van derden in het kader van de Overeenkomst zal respecteren. Indien Perspect Benelux door handelen en/of nalaten van Koper inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Koper op eerste verzoek Perspect Benelux en/of door haar in te schakelen derden ter zake vrijwaren. Perspect is maker van de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde producten en daarop uitsluitend auteursrechthebbende. Koper verkrijgt nimmer aanspraak of rechten op rechten van intellectuele eigendom van Perspect Benelux.

ARTIKEL 21. AFSLUITENDE BEPALINGEN

1. Toepasselijk op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen is steeds die versie van de algemene voorwaarden van Perspect Benelux, die daarop laatstelijk van toepassing is verklaard en aan Koper ter hand is gesteld.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3. Opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en zijn geen middel of aanwijzing tot interpretatie.
4. Op eerste verzoek van Koper wordt door Perspect Benelux kosteloos een afschrift van de op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegezonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN – ENGLISH

ARTICLE 1. DEFINITIONS

The following definitions apply in these general terms and conditions:

 1. Perspect Benelux: Perspect Benelux B.V. established in (3316 GS) Dordrecht on the Planckstraat 53, with Chamber of Commerce number 27159814 and its website www.belzona.nl.
 2. Buyer: the contractual other party with which Perspect Benelux concludes an Agreement with regard to the delivery of goods or services by Perpect Benelux.
 3. Parties: Perspect Benelux and Buyer together.
 4. Agreement: the agreement between Perspect Benelux and the Buyer for the delivery of goods (or services) by Perspect Benelux.
 5. Offer: all offers, quotations, cost estimates and the like from Perspect Benelux.

ARTICLE 2. GENERAL

 1. These general terms and conditions apply to all legal relationships between the Parties, in the broadest sense of the word, including every Offer from Perspect Benelux, as well as to the Agreement, insofar as the Parties have not explicitly deviated from these general terms and conditions in writing.
 2. Clauses deviating from these general terms and conditions are only valid if they have been agreed in writing between the Parties. The applicability of any purchasing and / or other general terms and conditions of the Buyer is expressly rejected by Perspect Benelux.
 3. The possible invalidity of a provision in an Agreement between the Parties and / or these conditions does not affect the validity of the remaining part of the Agreement and / or these conditions.
 4. If one or more provisions of these general terms and conditions should not be or become binding, the remaining provisions will remain in full force between the Parties. Parties then undertake to replace a non-binding provision with a provision that is binding and which – in view of the purpose and scope of these general terms and conditions – deviates as little as possible from the non-binding provision.
 5. If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, then explanation must be given “in the spirit” of these terms and conditions.
 6. If a situation occurs between the Parties that is not regulated in these conditions or otherwise, then this situation must be assessed “in the spirit” of these conditions.
 7. If Perspect Benelux does not always demand strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply nor that Perspect Benelux would lose the right to invoke these conditions in other cases.
 8. The buyer does not count as a (trade) agent of Perspect Benelux, unless it has been expressly designated as such by a further written agreement between the Parties.
 9. It is established between the Parties that once an Agreement has been concluded under the applicability of these terms and conditions, these terms and conditions also apply in full to subsequent agreements between the same Parties, unless otherwise agreed in writing.

ARTICLE 3. OFFER AND CONCLUSION OF AN AGREEMENT

 1. Every Offer from Perspect Benelux, whether orally, in writing, by telephone, by fax or otherwise, is entirely free of obligation and can be revoked.
 2. Revocation can also take place after the Buyer has accepted the Offer, provided that a notice to that effect is sent to the Buyer immediately after this acceptance by Perspect Benelux.
 3. Perspect Benelux cannot be held to an Offer if the Buyer can reasonably understand that the Offer, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.
 4. If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the Offer, Perspect Benelux is not bound by it. The Agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless Perspect Benelux states otherwise in writing.
 5. If the Agreement has been concluded verbally, or if the acceptance of the Offer has not (yet) been confirmed in writing by Perspect Benelux to the buyer, the Agreement will be deemed to have been concluded under the applicability of these general terms and conditions at the time that Perspect Benelux has started the implementation of the Agreement.
 6. The content of an Offer does not automatically apply to future orders.

ARTICLE 4. PRICES

 1. Quotations are always made on the basis of the prices valid at the time of the Offer or the conclusion of the Agreement.
 2. Prices quoted by Perspect Benelux are always without obligation, in the sense that they are always based on the data provided when requesting an Offer and delivery to the Buyer’s warehouse, and only apply to the quantities offered.
 3. A fixed price has only been agreed between the Parties if this has been explicitly laid down in writing in the Offer and the acceptance.
 4. Unless stated otherwise, prices are stated excluding sales tax and other government-imposed charges on the sale and delivery.
 5. If after the conclusion of the Agreement one or more cost price factors undergoes an increase – even if this occurs due to foreseeable circumstances – Perspect Benelux is always entitled to increase the agreed price accordingly.
 6. Unless explicitly stated or agreed otherwise, a price in an Offer is based on delivery to the Buyer’s warehouse.
 7. A composite Offer does not oblige Perspect Benelux to deliver a portion thereof at a corresponding portion of the stated price.

 ARTICLE 5. DELIVERY

 1. Unless otherwise agreed in writing, all deliveries within the Netherlands take place on the condition: “delivery ex-warehouse Buyer”.
 2. Perspect Benelux has fulfilled its obligation to deliver by offering the goods to Buyer once or having them offered. The carrier’s report always serves as full proof of the offer to deliver. If and insofar as there is a refusal of acceptance, the costs for the return freight, storage costs and other costs will be borne entirely by the Buyer.

ARTICLE 6. IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

 1. Perspect Benelux will implement the Agreement to the best of its knowledge and ability. The obligations arising from the Perspect Benelux Agreement relate exclusively to best efforts obligations.
 2. Perspect Benelux has the right to have (part of) the Agreement executed by third parties.
 3. The buyer ensures that all data, of which Perspect Benelux indicates that they are necessary or of which the Buyer should reasonably understand that they are necessary for the execution of the Agreement, is provided to Perspect Benelux promptly and correctly. If the information required for the implementation of the Agreement is not provided to Perspect Benelux in time, any delay in the implementation of the Agreement cannot be attributed to Perspect Benelux. Then Perspect Benelux also has the right to suspend the execution of the Agreement and / or to charge the Buyer for the costs resulting from the delay in accordance with the usual rates.
 4. Due to additional or different orders, the originally agreed term for the implementation of the Agreement may be subject to change without this being enforceable in any way against Perspect Benelux.

ARTICLE 7. PERFORMANCE PERIODS

 1. The delivery times indicated by Perspect Benelux are only approximate and are never strict deadlines, unless a specific delivery date is expressly guaranteed in writing by Perspect Benelux.
 2. In the event of late delivery, Perspect Benelux must, prior to being in default, be given written notice of default by the Buyer and must be given the opportunity to fulfill its obligations within a reasonable period of time.
 3. Exceeding the stated delivery times does not entitle the Buyer to complete or partial dissolution of the Agreement and / or compensation, unless the Buyer proves intent or deliberate recklessness on the part of Perspect Benelux.
 4. If delivery cannot take place within the agreed period, Perspect Benelux is entitled to partial deliveries. In that case Perspect Benelux is also entitled to invoice each partial delivery separately in accordance with the Agreement.
 5. Partly due to the fact that proper performance of the Agreement depends on unforeseen factors that cannot be influenced by Perspect Benelux, all delivery periods stated by Perspect Benelux are only indicative. No period is fatal within the meaning of Section 6:83 sub a of the Dutch Civil Code, unless expressly agreed.

ARTICLE 8. TRANSFER OF RISK AND TRANSPORT

 1. The (economic) risk with regard to the items to be delivered by Perspect Benelux is transferred entirely to the Buyer upon the actual delivery of the items at the delivery address indicated on the packing slip, or at least upon actual delivery to the Buyer’s warehouse.

ARTICLE 9. SUSPENSION, ADVANCE PAYMENT, SECURITIES AND CANCELLATION.

 1. Perspect Benelux is entitled to suspend the full or partial implementation of the Agreement if and as long as the Buyer does not, not completely, not properly or not timely fulfill any obligation arising from the Agreement.
 2. Perspect Benelux is also entitled, if in its reasonable opinion the financial situation of the Purchaser gives cause for this, to demand payment in advance or a guarantee in the form of a bank guarantee, mortgage, pledge or bail and pending full or partial execution of this suspend the Agreement.
 3. Cancellation by the Buyer of an Agreement can only take place with the prior written consent of Perspect Benelux. If Perspect Benelux agrees to cancel, the Buyer owes Perspect Benelux a compensation of at least 25% of the value of the Agreement, without prejudice to Perspect Benelux’s right to full compensation for costs and damage. 

ARTICLE 10. FORCE MAJEURE

 1. Force majeure is understood to mean, in addition to that which is understood in legislation and case law, all external causes, foreseen or unforeseen, over which Perspect Benelux cannot exercise any influence and as a result of which it is unable to fulfill its obligations under the Agreement. . Force majeure relieves Perspect Benelux of its contractual obligations as long as the force majeure continues.
 2. Perspect Benelux is entitled during the period that it cannot execute the Agreement due to force majeure, to suspend its obligations under the Agreement for a period of time equal to that of the continuation of the force majeure, or other circumstances of such a nature.
 3. If the period of force majeure lasts longer than two months, each of the Parties is entitled to cancel the Agreement free of charge against full payment to Perspect Benelux by the Buyer of the goods already delivered.

ARTICLE 11. PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment must always be made within 30 days after the invoice date, unless otherwise indicated in writing by Perspect Benelux.
 2. The period referred to in paragraph 1 of this article is a strict deadline. If no full payment has been made within that period, or if (extra) judicial suspension of payment, bankruptcy or a debt rescheduling arrangement has been requested or pronounced with regard to the Buyer, the Buyer is deemed to be in default. The claim against the Buyer is fully claimable from that moment – without further notice of default or demand.
 3. In the case referred to in paragraph 2 of this article, the Buyer also owes statutory commercial interest on the outstanding amount, whereby a part of a month is considered a full month. In that case, the Buyer also owes a contractual penalty interest of 1.5% per month on the outstanding claim.
 4. Perspect Benelux has the right to have the payments made by the Buyer deducted from the costs, the (commercial) interest and deducted from the principal sum, at the discretion of Perspect Benelux.
 5. The buyer is never entitled to set off amounts owed by him to Perspect Benelux against any counterclaim, for whatever reason, that the Buyer might have against Perspect Benelux. This also applies if a suspension of payment and / or bankruptcy or a debt rescheduling arrangement has been requested or pronounced with regard to the Buyer.
 6. The buyer is not entitled to suspend its (payment) obligations under the Agreement.
 7. If the Purchaser is in default with regard to its obligations in connection with late payment, all reasonable costs ensuing from this for Perspect Benelux for obtaining out-of-court settlement shall be borne by the Purchaser, without prejudice to Perspect Benelux’s right to full compensation. .
 8. At the first request of Perspect Benelux, the Buyer is obliged to provide proper security for compliance with its payment obligations.

ARTICLE 12. RETENTION OF TITLE, STORAGE AND INSURANCE

 1. The ownership of goods to be delivered by Perspect Benelux pursuant to the 7 Agreement shall only transfer to the Buyer after the Buyer has fully complied with all its (payment) obligations, for whatever reason, towards Perspect Benelux.
 2. Despite the retention of title, the delivered goods are held by the Buyer at its own expense and risk.
 3. The buyer is obliged to store the goods, which are still owned by Perspect Benelux, properly and securely separated from other goods (or have them stored), clearly stating the name of Perspect Benelux, or at least Perspect Benelux providing sound and safe storage options for to make available.
 4. The buyer is obliged to properly insure the aforementioned properties for the benefit of Perspect Benelux and to keep them insured against fire, explosion and other damage as well as against theft and to make the policy of these insurance policies available for inspection upon first request by Perspect Benelux. In the event of payment of the insurance, Perspect Benelux is entitled to the tokens.
 5. The Purchaser may not (have someone else) dispose of items that are still owned by Perspect Benelux other than in the normal course of its profession or business. As long as the ownership of goods delivered by Perspect Benelux has not been transferred to the Purchaser pursuant to this article, the Purchaser is not entitled to proceed to have these goods processed or processed.
 6. Goods which are still owned by Perspect Benelux may not be used by the buyer (or have it used) for providing any form of security.
 7. As long as the aforementioned obligations have not been met, the buyer is not entitled to dispose of the items subject to retention of title or to establish a (possessionless) pledge on them. If the Buyer nevertheless brings such items under the control of a third party, the Buyer is obliged to reserve ownership of these items.
 8. If the Buyer does not fully comply with any (payment) obligation, for whatever reason, vis-à-vis Perspect Benelux, Perspect Benelux is entitled to take back the goods it still owns, or to have them repossessed, without being obliged to pay any compensation. . The Buyer is obliged to provide all desired cooperation for this on first request, on pain of an immediately payable fine of € 1,000 per day, or a part thereof, on which the Buyer 8 does not cooperate or does not cooperate sufficiently. All costs of withdrawal within the meaning of this article are for the account of the Buyer. The Buyer grants Perspect Benelux an irrevocable authorization in advance to implement all of the spaces in use by or for the Buyer under these conditions.

ARTICLE 13. COMPLAINTS, RETURN OF BUSINESS, LIMITATION PERIOD

 1. The buyer must immediately have the goods delivered checked or have them checked for any deviations from what has been agreed upon. Any complaints with regard to the delivered goods must be submitted in writing, accompanied by the corresponding packing list, to Perspect Benelux no later than the seventh (7th) day after the delivery date. After the expiry of the aforementioned period, the delivered goods are deemed irrevocably and unconditionally accepted by the Buyer.
 2. Every complaint from the Buyer must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that Perspect Benelux is able to respond adequately.
 3. The buyer must give Perspect Benelux the opportunity to investigate a complaint or have it investigated. If it is established that a complaint is unfounded, then the costs that arise for Perspect Benelux, including the investigation costs, will be borne in full by the Buyer.
 4. Perspect Benelux does not warrant defects that are the result of errors or incorrect or incomplete information from the Buyer.
 5. The buyer must keep defective items at the disposal of Perspect Benelux. By submitting a complaint, the payment obligation of the Buyer with regard to the goods in dispute is not suspended. In the event that (possibly) there are invisible defects, the provisions of paragraph 10 of this article apply.
 6. Complaints are only valid insofar as the packaging of the goods is still in its original and undamaged condition. If the goods are visibly damaged externally on arrival, the Buyer must make a written reservation in this regard towards the carrier and – contrary to the above – must notify Perspect Benelux within twenty-four (24) hours of receipt of the goods.
 7. Defective items can only be returned after prior consultation with Perspect Benelux.
 8. If goods have been processed by the Buyer, complaint – regardless of the grounds, including the case of incorrect delivery – is no longer permitted, even if it is submitted within the stipulated period. In such cases, Perspect Benelux will not pay any compensation to the Buyer. in costs or damage of whatever nature.
 9. Oral complaints and complaints submitted after the expiry of the period (s) referred to in this article will not be accepted.
 10. If goods delivered under a manufacturer’s or importer’s warranty are returned for assessment of the warranty by the manufacturer or importer concerned, the costs that may arise for Perspect Benelux may be charged to the Buyer. 
 1. Under conditions to be set by Perspect Benelux, goods already delivered can be taken back with credit of the invoice sent, provided that the goods are still in their original condition and packaging and still belong to the current Perspect Benelux range. Delivered goods are taken back under this paragraph up to thirty (30) days after the delivery date at the latest.
 2. Submitting complaints does not relieve Buyer from payment in accordance with the invoice.
 3. The limitation period of all claims against Perspect Benelux is two years after the complaint mentioned under paragraph 1 or paragraph 6 of this article, respectively.

ARTICLE 14. LIABILITY

 1. If Perspect Benelux should be liable vis-à-vis the Buyer for damage suffered by the Buyer, this liability is limited to the provisions of these provisions.
 2. Perspect Benelux, its employees or third parties engaged by it, are not liable for any damage suffered by the Purchaser with regard to any delivery obligation, the delivery of goods, the goods delivered themselves or their use, properties or quality of the products sold and / or delivered goods, or any work, services or advice provided by Perspect Benelux or on its behalf, including damage as a result of the improper fulfillment of a repair or delivery obligation.
 3. Perspect Benelux is not liable for damage suffered by the Buyer, unless it is seriously blamed for this. Perspect Benelux is only seriously reproached if the Buyer proves intentional or deliberate recklessness on the part of Perspect Benelux.
 4. Perspect Benelux is not liable for damage of whatever nature caused by Perspect Benelux relying on incorrect and / or incomplete data provided by or on behalf of the Buyer.
 5. If Perspect Benelux should be liable vis-à-vis the Buyer for damage suffered, the liability of Perspect Benelux is at all times limited to the amount that is paid out as compensation by its insurer. 6. In the absence of coverage of liability under an insurance policy, the liability of Perspect Benelux is limited to a maximum of the costs for replacing the sold and / or delivered and / or taking back the sold and / or delivered goods and crediting it for the sold and / or delivered goods invoiced amount, at the discretion of Perspect Benelux.
 6. Any liability of Perspect Benelux only relates to direct damage suffered by the Buyer. Liability for consequential damage is excluded. Direct damage is understood to mean: the reasonable costs incurred to ensure that Perspect Benelux’s poor performance complies with the Agreement. This also includes reasonable costs for determining liability and scope of the damage as well as reasonable costs for preventing or limiting damage, the latter insofar as the Buyer demonstrates that these costs have actually led to a limitation of direct damage suffered as referred to in these general terms and conditions. . Consequential damage is understood to include: lost profit, missed savings, damage due to business stagnation, personal injury, transport costs and travel and accommodation costs.
 7. The buyer indemnifies Perspect Benelux against all claims for damages from third parties in connection with goods delivered to the Buyer by Perspect Benelux or services provided to the Buyer, except insofar as this damage in relation to the Buyer under these terms and conditions is for the account of Perspect Benelux.
 8. The buyer must, under penalty of forfeiting its right to compensation, within fourteen (14) calendar days after it has discovered the existence of the damage, for which Perspect Benelux may be liable, to inform Perspect Benelux about this in writing with as accurate a statement as possible. of cause, nature and extent of the damage. In any case, the right of the Buyer to compensation will lapse by operation of law after the expiration of six (6) months after the time when the delivery of the goods (or services) should have taken place or took place under the agreement.
 9. The goods delivered by Perspect Benelux meet the agreed quality standards. Perspect Benelux, however, does not guarantee, and is never deemed to have guaranteed or warranted, that the delivered goods are suitable for the purpose for which the Buyer or the buyers of the Buyer wish to process, process, or (cause to be) used or used. The buyer indemnifies Perspect Benelux against liability for its possible buyer (s).

ARTICLE 15. BUYER’S INFORMATION REQUIREMENT

 1. If the Buyer foresees or must reasonably foresee that she will fail to meet one or more of her obligations under the Agreement, he is obliged to inform Perspect Benelux in writing without delay, stating the reasons and the likely duration thereof.
 2. The buyer must always provide Perspect Benelux actively – solicited and unsolicited – with all information that is important in the context of the Perspect Benelux Agreement.
 3. If the Buyer does not (fully) comply with the content of this article, it will not be entitled to force majeure with regard to its obligations under the Agreement vis-à-vis Perspect Benelux.

ARTICLE 16. MODIFICATION OF CONDITIONS

 1. Perspect Benelux reserves the right to change these terms and conditions at any time. Changes will be notified to the Buyer in writing, including by e-mail, and will take effect one month after the date of that announcement, unless stated otherwise in the announcement.
 2. If the Buyer does not objected to this change (s) within one month after the date of the announcement of the change to the conditions, the Buyer is deemed to have accepted the change (s).

ARTICLE 17. DISCLAIMER AND ASSISTANCE BY BUYER

 1. The buyer indemnifies Perspect Benelux against any claims from third parties who suffer damage in connection with the implementation of the Agreement without this being attributable to Perspect Benelux.
 2. If Perspect Benelux may be approached by third parties, the Purchaser is required to assist Perspect Benelux both in law and outside it, as far as reasonably possible, and to offer support without requiring any compensation from Perspect Benelux for this. The buyer is also obliged to pay Perspect Benelux a reasonable compensation for costs, including costs of legal assistance, incurred by Perspect Benelux as a result of being approached by third parties without this being attributable to it.

ARTICLE 18. TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. The buyer will at all times strictly and without deviations fulfill his (payment) obligations from the Agreement with Perspect Benelux.
 2. Perspect Benelux is always entitled to dissolve the Agreement with immediate effect extrajudicially by registered letter, if the Buyer does not fully meet these conditions.
 3. If force majeure on the part of Perspect Benelux lasts longer than six (6) months, the Parties are entitled to dissolve the agreement in writing by registered letter for the part of the agreement that has not yet been executed. In that case the parties are not entitled to reimbursement of costs or damage as a result of the dissolution.

ARTICLE 19. APPLICABLE LAW AND DISPUTES

 1. All legal relationships between the Parties, including the formation and content of the Agreement, are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is fully or partially implemented abroad or if the Buyer is domiciled abroad. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. The judge of the place of business of Perspect Benelux has exclusive jurisdiction to hear disputes and to decide on them.

ARTICLE 20. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. The buyer acknowledges the exclusive right of Perspect Benelux to all existing and future intellectual property rights 13, including – but not limited to – the trademark and design rights, the trade name and the copyright that rest on the distinguishing marks, the products, packaging or on all works in whatever form, including but not limited to the detailed ideas, proposals, designs and / or concepts of Perspect Benelux, which Perspect Benelux has developed in the context of its business operations or cooperation with the Buyer and / or has had it developed.
 2. The buyer guarantees that he / she will respect the (intellectual) property rights of Perspect Benelux and possibly of third parties within the framework of the Agreement. If Perspect Benelux infringes the intellectual property rights of third parties through acts and / or negligence on the part of the Buyer, the Buyer shall indemnify Perspect Benelux and / or third parties to be engaged by it upon first request. Perspect is the creator of the products intended for the implementation of the agreement and only the copyright holder. The buyer never receives a claim or rights to intellectual property rights from Perspect Benelux.

ARTICLE 21. FINAL PROVISIONS

 1. Applicable to the mutual legal relationship (s) between Parties is always that version of the general terms and conditions of Perspect Benelux, which was last declared applicable to it and handed over to the Buyer.
 2. The Dutch text of these general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.
 3. Inscriptions above the articles in these general terms and conditions are only intended to improve readability and are not a means or indication for interpretation.
 4. At the first request of the Buyer, Perspect Benelux will send a free copy of the general terms and conditions declared applicable to the mutual legal relationship (s) between the Parties.