Privacy & Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Perspect Benelux BV. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Perspect Benelux BV kan onderhavige gebruiksvoorwaarden wijzigen. U bent dan gehouden aan deze wijzigingen.

DISCLAIMER

Perspect Benelux BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die volgt of verband houdt met het gebruik van deze website of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie van deze website is afkomstig van Perspect Benelux BV of derden. Hoewel bij samenstellen en onderhouden van deze website zeer zorgvuldig wordt gewerkt, kan Perspect Benelux BV niet instaan voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Derhalve aanvaardt Perspect Benelux BV geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Perspect Benelux BV kan evenmin garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van onvolkomenheden. Perspect Benelux BV kan evenmin instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

PRIVACY

Perspect Benelux BV zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerken. Alle persoonsgegevens aan Perspect Benelux BV verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraagformulier). Perspect Benelux BV geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting zou bestaan of indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het openbaar maken van uw gegevens. U hebt te allen tijden inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen. Perspect Benelux BV verzamelt statistische informatie over bezoeken aan de website. Deze gegevens worden gebruikt om te zien hoeveel bezoekers de website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het meest worden bezocht, etc. Op deze manier kan Perspect Benelux BV de dienstverlening via de website verbeteren. Het statistiekprogramma verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

Schakel Google Analytics uit

COOKIES

Perspect Benelux BV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat als klein bestandje op je computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer en je kunt ze zelf op ieder moment via de browser verwijderen. U kunt dit echter alleen zelf doen, aangezien de cookies op uw computer opgeslagen zijn. Het verwijderen van de cookies kan echter wel het functioneren van de website negatief aantasten. Perspect Benelux BV gebruikt cookies om de dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. Perspect Benelux BV plaatst verder cookies op uw computer, smartphone of ander apparaat om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

AUTEURSRECHTEN

Alle informatie op deze website – waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, grafisch materiaal en logo’s – zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is dan ook niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie. Perspect Benelux BV heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

INGEZONDEN MATERIAAL

Auteurs van ingezonden gegevens behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materieel te publiceren op de website en op te slaan in (elektronische) databanken en ander bestanden, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. Perspect Benelux BV behoudt zich het recht voor materiaal te verwijderen, in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Perspect Benelux BV zal bij publicatie een bronvermelding opnemen.

LINKS

Deze website bevat links naar andere websites en bronnen die onderhouden worden door derde(n). Perspect Benelux BV biedt deze links aan als service. Perspect Benelux BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daar beschikbare informatie, geleverde zaken en diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en bronnen. Voorts is Perspect Benelux BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen of ander zaken met een schadelijk karakter op de websites en bronnen die via de links bereikbaar zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met PerspectBenelux BV die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Perspect Benelux BV voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere Nederlandse rechter te onderwerpen die naar de normale regelen bevoegd is.